Praktikförmedling

Motion 2011/12:A312 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)
MP1503

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag på hur vi ska underlätta skapandet av fler praktikförmedlingar.

Ansvar för ungdomar utanför arbetsmarknaden

Utbildning och arbete är en grundförutsättning för ett självständigt liv. Som i andra jämförbara länder har Sverige högre arbetslöshet bland ungdomar än bland övrig arbetskraft. Samtidigt karakteriseras ungdomars arbetslöshet, till skillnad från äldre, av många, men korta arbetslöshetsperioder. Det finns dock undantag. De ungdomar som inte slutfört sin gymnasieutbildning kvarstår i lång arbetslöshet.

Under det andra kvartalet 2011 stod 23 procent av alla ungdomar mellan 15 och 24 år helt utanför arbetsmarknaden. I åldersgruppen 15–19 år är arbetslösheten över 27 procent. Sverige har en ungdomsarbetslöshet som ligger över snittet för EU. Den höga ungdomsarbetslösheten beror inte bara på den senaste lågkonjunkturen, utan har strukturella orsaker. Det finns en utbredd rädsla att anställa ungdomar på grund av att de saknar erfarenhet och därmed upplevs som osäkra kort. Mot den bakgrunden i kombination med den faktiskt höga arbetslösheten är det av stor vikt att ungdomar och studenter ges möjlighet till olika former av praktik i arbetslivet.

Det finns i dag många olika former av praktikplatser som ger ungdomar möjlighet att få kontakt med arbetslivet och arbetsmarknaden. Det finns flera syften med praktik­platser. Grundskolans prao handlar i hög grad om att ge elever möjlighet till en första lärande kontakt med arbetslivet. På gymnasienivån finns en del yrkesinriktade program där arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik är en del av utbildningen. På liknande sätt behöver många studenter på högskolenivå praktik för att slutföra sina studier.

I dagens Sverige är även praktikplatser en stor del av arbetsmarknadspolitiken som hanteras av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser är en dominerande del av den så kallade ungdomsgarantin.

Det finns mycket som skiljer mellan dessa olika former av praktikplatser, men det finns en mycket betydande gemensam nämnare. Alla praktikplatser har på det ena eller andra sättet syftet att underlätta människors kunskap om arbetslivet och arbets­marknaden. Målet är att det ska leda till jobb, egen verksamhet som innebär egen försörjning.

Dessa olika praktikformer har dock en rad olika förutsättningar och olika huvudmän, vilket innebär att det är svårt som arbetsgivare att ha en överblick och kunskap om vilka praktikanter som är lämpligast för det enskilda företaget. Vidare är det svårt för enskilda elever och studerande att själv ha kunskap om de företag som är villiga att ta emot praktikanter. Det är mot den bakgrunden som det skapats ett antal praktikförmedlingar i Sverige. Dessa har tillkommit genom samarbete mellan myndigheter, kommuner, arbetsgivare, fackliga organisationer med flera.

Miljöpartiet välkomnar dessa initiativ och anser att regeringen bör bidra till att sådan verksamhet sprids över hela landet. Det handlar till exempel om att stimulera användningen av webbaserade verktyg och att driva på för att åstadkomma partssamman­satt samarbete i regioner och kommuner. Miljöpartiet anser att denna form av praktik­förmedlingar kan spela en viktig matchningsroll för att å ena sidan elever, studenter och arbetslösa och å andra sidan arbetsgivare kan komma i kontakt med varandra.

Stockholm den 4 oktober 2011

Esabelle Dingizian (MP)

Mehmet Kaplan (MP)

Ulf Holm (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)