Privatekonomi i gymnasieskolan

Motion 2013/14:Ub511 av Johan Johansson (M)

av Johan Johansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undervisning i privatekonomi i gymnasieskolan.

Motivering

Under de senaste åren har tillgången på information kring såväl privatekonomiska förhållanden som samhällsekonomin i stort ökat markant. Både i dagspress, på televisionen och inte minst på internet så finns det idag godare möjlighet än någonsin att göra sig en uppfattning om vilka ekonomiska samband och regler som gäller i samhället. Även om detta självklart är mycket glädjande så finns det också mer mörka moln på himlen. Många svenskar, inte minst ungdomar, ökar i dag sin skuldsättning genom dyra lån och krediter ofta till förhållandevis höga räntor och för att finansiera kortsiktig konsumtion. Inte minst de nya möjligheterna till lån via sms eller över internet har varit frestande för många ungdomar som kanske inte alltid satt sig in i de privatekonomiska konsekvenserna över att ta dessa. Den ökade valfriheten kring försäkringar, el- och telefonavtal, olika sparformer och så vidare ställer också höga krav på privatekonomisk kunskap för att den enskilde skall kunna göra välinformerade och rationella val.

Ett förslag som länge har diskuterats har varit att inrätta privatekonomi som ett särskilt skolämne. Detta har ofta fallit på, den i grunden positiva, viljan att prioritera de befintliga kärnämnena i grundskola och gymnasium. Istället så har man i den läroplan för gymnasieskolan som börjat gälla från hösten 2011 tagit med skrivningar om privatekonomi framförallt inom ramen för de obligatoriska kurserna i samhällskunskap. Det är ännu för tidigt att utvärdera vad den nya läroplanen får för praktisk effekt i undervisningen och det finns fortfarande fler ämnen som exempelvis matematik och hemkunskap som man i högre grad än idag kan dra nytta av för att öka kunskaperna i privatekonomi. Det kan också vara värt att ta upp dessa frågor redan i grundskolans högre stadium då många ungdomar idag tar privatekonomiska beslut redan som tonåringar.

Stockholm den 3 oktober 2013

Johan Johansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)