Produktion av biogas

Motion 2004/05:N225 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c)

av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stimulera produktion av biogas med odlad gröda.

Motivering

När organiskt material bryts ned av bakterier i syrefria miljöer bildas biogas. Som grund för kretsloppssamhället är biogas en svårslagen lösning. Biogas bidrar till att lösa det moderna samhällets energiförsörjning samtidigt som det eliminerar avfall och minskar miljöproblem. Som bränsle är biogas överlägset då den varken bidrar till stora koldioxidutsläpp eller miljö- och hälsofarliga utsläpp.

Som en del i strävan att knyta ihop kretsloppen har produktionen av biogas byggts ut, vilket gjort att Sverige idag har en ledande ställning inom biogasområdet. Idag produceras biogas av avfall från reningsverk och av restprodukter från jordbruket, till exempel gödsel, blast samt slakteriavfall. På sikt krävs dock en breddad råvarubas för att öka biogasproduktionen rejält. Flera sammanställningar visar att potentialen för biogasproduktion med svenska råvaror uppgår till minst 14 TWh per år om även odlad gröda används vid sidan av avfall och restprodukter.

Genom att bredda råvarubasen för biogas till odlad gröda kan nästa steg i utbyggnaden av biogas förverkligas, vilket innebär att en stor del av vägtrafiken drivs med förnybar biogas istället för oljeprodukter. Beräkningar från bland annat forskningsprojektet Agrigas vid Lunds universitet visar att biogasalternativet vid jämförelse med andra alternativ ger större utbyte av fordonsdrivmedel per hektar odlad åker.

I Östergötland finns sedan flera år ett framgångsrikt exempel på en verkligt genomförd kretsloppslösning med biogas i form av biogas till stadsbussar, taxi och personbilar från organiskt avfall. Nu finns möjligheten att gå vidare och öka produktionen med hjälp av odlad gröda. Företaget Svensk Biogas har utvecklat en metod, "Gröngas", som möjliggör decentraliserad biogasframställning med odlad gröda i nära samverkan med jordbruket. Metoden öppnar en möjlighet för nästa steg i utvecklingen av marknaden för biogas till fordonsdrift.

Eftersom biogastekniken medger en långsiktig och hållbar hantering, där behandlat material som innehåller växtnäring och mull kan återföras till jordbruksmarken, är en utveckling av energiproduktion med biogas av stor vikt för en hållbar utveckling av såväl svenskt jordbruk som samhället i stort. Möjligheten att ta nästa steg i biogasutvecklingen bör därför ges goda förutsättningar genom fortsatt klimatpolitiskt stöd, stöd till pilotprojekt samt stöd via framtida energipolitiska stödprogram. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2004

Staffan Danielsson (c)

Roger Tiefensee (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)