Professur till Edward Nonnens minne vid SLU i Skara

Motion 2004/05:MJ378 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta en professur vid SLU i Skara till minne av Edward Nonnen, med inriktning på innovationer och nytänkande inom växtodlingsområdet.

Ny professur vid SLU i Skara

SLU har som sektorsuniversitet genom tiderna utvecklat ett starkt koncept med både tillämpad syntesforskning och mer disciplininriktad grundforskning. Samarbetet med lantbrukssektorn, myndigheter, regionala organ och samhälle är mycket väl utvecklat på huvudorten i Skara. SLU:s lokalisering på fyra huvudorter ger stora möjligheter att skapa olika nätverk till gagn för forskning, utbildning och samverkansuppgiften som stödjer både regional och nationell utveckling.

Skara som en av SLU:s huvudorter har omvittnat god närkontakt med lantbruk, djurhållning i olika former samt med livsmedelsindustrin. I Skararegionen är den svenska djurhållningen som mest intensiv och omfattande och samtidigt starkt diversifierad. Samtidigt finns här en framstående växtodling, stora delar av svensk livsmedelsindustri med slakterier, förädlingsföretag, avels-, semin- och djurhälsoorganisationer, flera stora trav- och ridanläggningar, m.m.

En av lantbrukets starka förebilder var Edward Nonnen, en av de större jordbruksreformatörerna i Sverige. På sin gård Degerberg på Kålland utanför Lidköping startade han under 1800-talets första hälft flera lantbruksutbildningar som var de första i Sverige. Han introducerade bl.a. täckdikningen i landet och fortfarande finns fungerande täckdikning på Degerberg som utfördes på Nonnens tid.

För att fortsätta den dynamiska kraft som denne man hade och anpassa denna efter dagens förhållande föreslår vi att en professur inrättas på SLU i Skara. Detta ger fortsatta förutsättningar för sektorsforskning, underlag för yrkesutbildningar och för en aktiv roll i dialogen med lantbrukssektorn. En förstärkning av basresurserna för sektorsrollen vid SLU i Skara kommer dessutom att öka utvecklingspotentialen och ytterligare stimulera samarbetet inom det västsvenska universitets- och högskolesamarbetet (VUS).

Vårt förslag är därför att inrätta en professur till Nonnens minne med inriktning på innovationer och nytänkande inom växtodlingsområdet. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Tjänsten skulle ligga på 4 plus 4 år och innefatta innovationer tidigt i värdekedjan från fält till biotekniksprodukter. Bakgrunden som nu förstärks genom de senaste förändringarna på jordbrukspolitiken är behovet av effektiv markanvändning. Det är resursslöseri att inte använda den areal som finns öppen för odling efter generationers arbete och som ligger tillgänglig för samhällets nytta. Spannmålsodling till alternativ användning skulle exempelvis vara ett exempel på utmaningar för nytänkande.

Stockholm den 27 september 2004

Birgitta Carlsson (c)

Cecilia Widegren (m)

Christer Winbäck (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)