Psykoterapiutbildning för psykologer

Motion 1993/94:Ub619 av Siw Persson (fp)

av Siw Persson (fp)
Till grund för den legitimation för psykoterapeuter som
socialstyrelsen utfärdar sedan 1985 ligger en statlig
psykoterapiexamen eller annan påbyggnadsutbildning som
efter sakkunnig bedömning anses vara fullt jämställd med
den statliga utbildningen. Behöriga att antas till den statliga
utbildningen är bl.a. de som genomgått psykologutbildning
enligt 1982 års studieordning, liksom psykologer som
utbildats enligt tidigare studieordningar och som uppfyller
kraven på egen psykoterapi och handledning.
Tidigare har socialstyrelsen utfärdat
kompletteringsbesked till psykologer som inneburit ett
kompletteringsbesked om 15 poäng att jämföras med den
statliga utbildningens totala 60 poäng.
Härigenom kunde den statliga utbildningen till
psykoterapeut kompletteras med ett förhållandevis stort
antal psykologer som efter en komplettering fick
legitimation som psykoterapeut. Samhället tillfördes
härigenom en grupp med utökad kompetens utan särskilt
stora kostnader.
Från 1991 förändrades socialstyrelsens
kompletteringsordning vilket i realiteten inneburit att ett
stort antal psykologer tvingats söka in på den statliga
utbildningens förhållandesvis få platser i Stockholm
(Karolinska institutet), Lund (Medicinska fakulteten
Lund/Malmö) och Umeå. Detta har skett utan att
kompetensnivån sjunkit eller att behov eller efterfrågan om
kompletteringsbesked upphört hos gruppen psykologer.
Psykologer intar en särställning för behörighet när det
gäller den teoretiska nivån. Ungefär 70 % av de
legitimerade psykoterapeuterna har psykologutbildningen
som grund. Det skulle därför ha stor betydelse om de
psykologer som önskar och är inriktade på att skaffa sig
psykoterapeutlegitimation kunde komplettera sin tidigare
psykologutbildning i psykoterapi vid de psykologiska
institutionerna vid i första hand universiteten i Göteborg,
Uppsala, Stockholm, Umeå och Lund som alla besitter
erfarenhet och kompetens eftersom grundläggande
psykoterapiutbildning redan bedrivs vid dessa institutioner.
En sammanhållen utbildning av detta slag skulle ha stort
värde för samhällets tillgång på fördjupad kompetens inom
psykologisk behandling inklusive psykoterapi.
En sådan utbildning bör naturligen utgå från den
särskilda kompetens som psykologgruppen besitter.
Därmed kan också psykologerna utnyttja sina teoretiska
meriter på ett relevant sätt. Genom att på detta sätt
tillvarata kunskaper från en utbildning till en annan kan det
betydande resursslöseri undvikas som uppstår idag när
psykologerna tvingas genomföra sin pyskoterapiutbildning
vid den statliga utbildningen i Stockholm, Lund/Malmö
eller Umeå.
Därför skulle det vara av stort värde, och hindra
samhällsekonomisk misshushållning, om den kompetens
som finns vid de psykologiska institutionerna för tillämpad
psykologi vid Uppsala, Umeås och Lunds universitet och de
psykologiska institutionerna vid Göteborgs och Stockholms
universitet kunde utnyttjas för en psykoterapiutbildning för
legitimerade psykologer enligt ovan.
Institutionen för tillämpad psykologi i Uppsala och
psykologiska institutionen i Göteborg har redan i sin
budgetframställning tagit initiativ för en särskild
psykoterapiutbildning för psykologer. Institutionen för
tillämpad psykologi i Umeå har också sådana planer. Denna
rimliga reform för psykologgruppen kräver att regeringen
beviljar examensrätt åt Uppsala, Göteborgs och
Stockholms universitet för psykoterapeututbildning enligt
ovanstående angiven ordning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om särskild psykoterapiutbildning
för legitimerade psykologer,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om det angelägna i ett fortsatt
kompletterings- och ekvivaleringsförfarande.

Stockholm den 19 januari 1994

Siw Persson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)