Räddningsskolan i Skövde

Motion 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s)

av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett bevarande av Räddningsskolan i Skövde.

Motivering

Utredningen Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31) av utredaren Mats Sjöstrand föreslår att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs samman till en ny myndighet. Utredningen föreslår också en omfattande förändring av Räddningsverkets utbildningssystem. Som ett led i detta föreslås nedläggning av två av Räddningsverkets fyra skolor, varav Skövdeskolan är en av dem.

Det finns uppenbara brister i analys och konsekvensbeskrivning av de förslag som utredningen för fram, främst inom utbildningssystemet.

Skolan i Skövde är enligt internationella bedömare en av världens främsta räddningsskolor och har nära samarbete med garnisonen i Skövde, som är Sveriges största garnison. Det finns i Skövde stora klustereffekter och samordningsvinster mellan Försvarsmakten och Räddningsskolan i Skövde, där också samövningar ofta sker. Övningar med deltagare från andra länder sker också regelbundet.

Skolan i Skövde har ett väl utvecklat samarbete med Högskolan i Skövde och har tillsammans med dem utvecklat första generationens brandsimulator. En fortsättning av nästa generation har redan påbörjats och är en viktig del även för högskolan och dess utbildningar.

Även ett nära samarbete med Högskolan i Jönköping finns, där man gemensamt arbetar för att ta fram nya kunskaper och läromedel för kemikalier i samband med brand till land och till sjöss.

Skolan i Skövde är världsledande när det gäller brand och släckning med och i kemikalier.

Kemikalieindustrin på västkusten är för sin utbildning beroende av Räddningsskolan i Skövde och dess unika spetskompetens. Räddningstjänsterna i Göteborg med alla dess anläggningar för olja och kemikalieindustrin har ett stort och nära samarbete med Räddningsskolan i Skövde. Detta samarbete utvecklar hela tiden nya metoder för släckning och sanering av alla de olika farliga ämnen som årligen passerar Göteborg och dess hamn.

Skolan i Skövde har enligt internationella bedömare Europas bästa övningsfält tillika ett av de främsta i världen.

Även ur miljösynpunkt är Räddningsskolans övningsfält i Skövde unikt då de aldrig i sina brandövningar använder fossila ämnen, utan endast gasol i egenutvecklade anläggningar samt att övningsfältet är miljöcertifierat, där bl.a. allt släckvatten går direkt till kommunens reningsverk.

Skövdeskolans spetskompetens inom farliga ämnen och de unika övningsmöjligheter som skolans övningsfält kan erbjuda behandlas inte alls av utredningen. Detta trots att det står helt klart att möjligheten att erhålla utbildning inom området kommer att försämras avsevärt om Skövdeskolan läggs ner. Andra utbildningsaktörer med likvärdiga kompetens- och övningsförutsättningar kommer inte att kunna etableras med mindre än stora investeringar och att en omfattande tillståndsgivningsprocess genomförs. Konsekvenserna av en nedläggning för samhällets förmåga att hantera händelser med farliga ämnen beskrivs inte av utredningen i någon del.

Den samverkan och utveckling som sker inom områdena risk – säkerhet – simulering riskerar att utarmas om Skövdeskolan läggs ned. Det samlade värdet, både kompetensmässigt och ekonomiskt, av denna samverkan är inte beräknat av utredningen. Utredningen har inte heller analyserat de nuvarande skolorna utifrån effektivitet och tillgänglighet.

Stockholm den 4 oktober 2007

Christer Winbäck (fp)

Cecilia Widegren (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Holger Gustafsson (kd)

Ulf Sjösten (m)

Egon Frid (v)

Sten Bergheden (m)

Lars Elinderson (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Karla López (mp)

Phia Andersson (s)

Monica Green (s)

Kenneth G Forslund (s)

Cecilia Magnusson (m)

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)