Radiotidningar

Motion 2004/05:K278 av Göran Norlander och Agneta Lundberg (s)

av Göran Norlander och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförsom radiotidningar.

Motivering

För synskadade och människor med lässvårigheter är radiotidningar en förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. En radiotidning är en inläst redigerad version av en papperstidning. Det finns i dag ett stort antal radiotidningar i Sverige. Förutsättningarna när dagstidningarna började med radiotidningar 1989 var att de skulle få full kostnadstäckning för verksamheten. År 2000 infördes en schablonersättning. Taltidningsnämnden har genom en konsult kommit fram till att det utbetalas olika summor beroende på hur många dagar i veckan tidningen utkommer.

  • Tredagars får 4 300 kr per utgivningsdag.

  • Femdagars får 4 284 kr per utgivningsdag.

  • Sexdagars får 4 060 kr per utgivningsdag.

  • Sjudagars får 5 500 kr per utgivningsdag.

I schablonbeloppen tas bl a ingen hänsyn till löneläget för journalisterna eller antal abonnenter. Dessutom ges lägst bidrag till tidningar med sex utgivningsdagar. Dessa tidningar har fler helger och helgersättningar än tidningar med färre utgivningsdagar. Schablonerna har heller inte räknats upp under de senaste tre åren trots löneökningar och andra kostnadsökningar. Det är mycket viktigt för demokratin att radiotidningarna får finnas kvar och utvecklas. Därför är det av största vikt att det finns tillräckliga incitament för att få dem att fortleva. Det är därför nödvändigt med en översyn av det schablonsystem för radiotidningar som finns idag.

Stockholm den 24 september 2004

Göran Norlander (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)