Ränteavdragen

Motion 2016/17:200 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)

av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över ränteavdragen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Ränteavdragen kostar statskassan ca 30 miljarder kronor per år. Kostnaderna förväntas dessutom stiga framöver i takt med att ränteläget normaliseras. Det är med andra ord stora belopp som undandras statsbudgeten och som hade kunnat användas för andra, mer angelägna, ändamål. Ränteavdragen har därtill en dålig fördelningsmässig och geografisk profil, där 85 procent av ränteavdragen går till den rikare hälften av hushållen och mest går till hushåll i storstäderna. Till detta ska läggas att ränteavdragen bidrar till att blåsa upp bostadspriserna och därmed hushållens skuldsättning, vilket kan hota den finansiella stabiliteten. Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet att en utredning tillsätts som ska se över ränteavdragen utifrån olika aspekter. Utredningen ska analysera ränteavdragens fördelningspolitiska och regionalpolitiska effekter. Utredningen ska vidare studera ränteavdragens effekter på bopriserna och hushållens skuldsättning. I uppdraget ska ingå att ta fram olika modeller för en nedtrappning av ränteavdraget. Vad som ovan anförs om att tillsätta en utredning som ser över ränteavdragen bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Daniel Sestrajcic (V)

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Daniel Riazat (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)