Rätt till rimlig vård för gömda och papperslösa människor

Motion 2011/12:Sf254 av Emma Henriksson (KD)

av Emma Henriksson (KD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om hur rätt till rimlig vård för gömda och papperslösa människor kan införas.

Motivering

I mars 2010 ingicks en överenskommelse mellan allianspartierna och Miljöpartiet om migrationspolitiken. Det var en viktig signal om att alliansregeringen säkerställer en human, rättssäker asylpolitik.

Överenskommelsen är viktig och har stor betydelse för alla gömda och papperslösa människor som lever runt om i landet. Sverige erbjuder idag inte papperslösa och gömda människor vård, vilket är något vi kritiserats för av bland annat FN. Det har länge saknats ett regelverk för vad som gäller i dessa frågor. Personal inom vården har själva fått ta ställning till om människor ska erbjudas vård. Vissa landsting som Stockholm, Jönköping och Skåne har skapat egna regler och erbjudit papperslösa och gömda människor vård.

Överenskommelsen innebär att politiker nu tar ansvar och skapar ett gemensamt regelverk som gäller över hela landet. Det är efterlängtat, framför allt för svensk sjukvårdspersonal som nu får gemensamma regler att rätta sig efter. Exakt hur vården ska utformas är en fråga som för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

Jag anser att det bör vara en självklarhet att alla människor som vistas i Sverige ska ha rätt till sjukvård. Jag begär därför att regeringen snarast återkommer med ett förslag om hur gömda och papperslösa människor ska få rätt till en rimlig vård. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2011

Emma Henriksson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)