Rätt till skolundervisning för gömda och papperslösa

Motion 2011/12:Sf268 av Emma Henriksson och Caroline Szyber (KD)

av Emma Henriksson och Caroline Szyber (KD)
KD764

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om hur en rätt till skolgång för gömda och papperslösa barn kan införas.

Motivering

Alla barn har rätt att gå i skolan och få en utbildning. Det slås fast i 28:e artikeln i FN:s konvention om barns rättigheter och det bör vara en självklarhet. Så är det dock inte i Sverige. Barn som befinner sig i vårt land som gömda eller papperslösa har ingen rätt att få gå i skolan. Det är inte acceptabelt. När alliansregeringen tillträdde 2006 tog man över en utredning i frågan från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Utredningen visade sig emellertid innehålla omfattande brister, vilket framhölls av ett stort antal remissinstanser. Framför allt var utredningen allt för snävt avgränsad. Rätten till skolgång skulle utökas till att omfatta de gömda barnen, däremot inte de barn som lever som helt papperslösa. Utredningen hade inte heller tittat på hur skolorna skulle hantera sin uppgifts- och underrättelseskyldighet gällande utlänningar som vistas olagligt i landet. Det är skyldigheter som uppenbarligen kan innebära stora problem för möjligheten för barnen att delta i skolans verksamheter.

För att införa en reell och fungerande rättighetslagstiftning på detta område krävdes därför att en kompletterande utredning tillsattes. Utredningen Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) presenterade sitt slutbetänkande i januari 2010. Utredaren föreslår införande av en generell rätt till skolgång för alla barn som vistas i landet oavsett skäl. Det enda undantaget från denna regel är de barn som vistas i landet under en kortare tid. Dessutom föreslås att skolorna inte längre ska omfattas av en underrättelseskyldighet gällande utlänningar som vistas olagligt i landet.

Kristdemokraterna anser att det bör vara en självklarhet att alla barn som vistas i Sverige ska ha en rätt att gå i skolan. Barn ska inte drabbas av att deras föräldrar beslutar att leva som gömda i landet. Alla barn har rätt att utvecklas och lära. För barn som lever som gömda och papperslösa kan möjlighet att gå i skolan dessutom innebära att de får en trygg punkt i en i övrigt orolig vardag. Vi begär därför att regeringen snarast återkommer med ett förslag om utformningen av en rätt till skolgång för alla barn som vistas i Sverige.

Stockholm den 29 september 2011

Emma Henriksson (KD)

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)