med anledning av prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheten att införa sekretesskydd i de fall där det föreligger missvisande uppgifter om betalningsföreläggande.

Propositionens innehåll

I propositionens lämnas förslag på ändring i lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Det innebär att Kronofogdemyndigheten ska kunna blockera en uppgift som är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att betala. Den blockerade uppgiften ska sedan skyddas med sekretess för att förhindra att uppgiften används vid kreditupplysningar.

Missvisande uppgifter

Vänsterpartiet välkomnar förslaget i propositionen. Det är bra att privatpersoner, juridiska personer och avlidna som har hamnat i Kronofogdemyndighetens register ges möjlighet till rättelse av felaktiga uppgifter genom s.k. blockering.

Det finns många exempel där enskilda eller företag har blivit registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten på felaktiga grunder. Även om det har visat sig att registreringen var felaktig, har det inte varit möjligt att i efterhand rätta till misstaget. Nu föreslår regeringen en ny lag där felaktig uppgift ska kunna rättas genom en så kallad blockering samt att den blockerade uppgiften ska beläggas med sekretess för att den inte ska kunna användas vid kreditupplysningar.

Den föreslagna sekretessregeln omfattar bara Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning. Förslaget till rättelsebestämmelse i databaslagen tar däremot sikte på all behandling av uppgifter. Precis som man skriver i propositionen innebär det att även om blockering används som rättelsemetod för uppgifter i t.ex. betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen, kommer det inte att finnas något skydd mot att uppgifterna lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. Flera remissinstanser har också pekat på det förhållandet.

I dag registreras t.ex. företag redan vid ansökan om betalningsföreläggande, utan hänsyn till om ärendet senare återkallas eller går vidare och blir ett utslag. Den situationen kan i vissa fall innebära stora problem för företagen då man i praktiken kan få svårt att få lån, handla på kredit osv.

Vänsterpartiet anser därför att regeringen bör se över möjligheten att införa sekretesskydd även i de fall där missvisande uppgifter om betalningsförelägganden finns.

Vad som ovan anförts om sekretesskydd bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 april 2008

Marie Engström (v)

Ulla Andersson (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Kent Persson (v)

Egon Frid (v)

LiseLotte Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-02 Bordläggning: 2008-04-03 Hänvisning: 2008-04-04
Yrkanden (1)