Rätten till telefoni i hela Sverige

Motion 2009/10:T281 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)

av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av garantier för att rätten till en fungerande telefoni till överkomliga priser upprätthålls i hela landet.

Motivering

Telia Sonera planerar nu att under en sex- till sjuårsperiod förändra sitt nät för fast telefoni. Företaget planerar att lägga ned cirka 1 000 telefonstationer. Cirka 70 000 abonnenter berörs. Enligt PTS, Post- och telestyrelsen, ska alla medborgare ha rätt till en fungerande telefon oavsett var man bor i landet. Hänvisning kan göras till lagen om elektronisk kommunikation som dessutom markerar att detta ska ske till överkomliga priser. När den fasta telefonin fasas ut ska den ersättas med erbjudanden om mobil telefoni.

PTS har dock i samband med en rättslig tvist med Telia Sonera pekat på problemen med att tillhandahålla tjänsterna till överkomliga priser. Man noterar ett minskat kommersiellt intresse för att i glesbebyggda områden erbjuda anslutningar till ett överkomligt pris i de fall som inte en särskild förpliktelse åläggs. Nu kan vi på flera håll i landet notera att fasta telefonabonnemang i glesbygd sagts upp utan att fullgoda och fungerande alternativ erbjudits. Självklart är detta djupt negativt och strider mot utfästelserna om rätt till telefon i hela landet.

Generellt sett kan det också sägas att mobiltelefoni är dyrare för konsumenten än fast telefoni. I praktiken riskerar de lösningar som erbjuds att vara dyrare än nuvarande förhållande.

Rätten till telefon måste anses vara en grundläggande och samhällsomfattande tjänst. Av den orsaken är det nu av yttersta vikt att staten – regering och riksdag – tillförsäkrar sig garantier om att fungerande telefoni kommer att finnas i hela landet även i fortsättningen. Ett sätt att agera från statens sida kan vara att förstärka nuvarande lagstiftning så att en direkt förpliktelse från PTS sida att erbjuda ett alternativ kan föreläggas.

Det nu begynnande marknadsmisslyckandet där delar av Telias abonnenter i glesbygd ej har erbjudits fungerande alternativ ska inte behöva utveckla sig till ett mer omfattande samhällsproblem. Om inte så sker är kraftiga motreaktioner att vänta.

Stockholm den 30 september 2009

Peter Hultqvist (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)