Rättshjälp

Motion 2005/06:Ju389 av Ann-Marie Fagerström (s)

av Ann-Marie Fagerström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättshjälp.

Motivering

Av svar på en skriftlig fråga som jag har ställt till justitieministern framgår att vid den senaste utvärderingen av rättshjälpslagen (år 2001) var taket i rättsskyddsförsäkringarna ofta 75 000 kr, det vill säga betydligt lägre än den normalt högsta ersättningen enligt rättshjälpslagen.

Domstolsverket, som var den myndighet som gjorde utvärderingen, ansåg att rättsskyddsmomentet i hem- och villaförsäkringarna borde utvecklas för att öka överensstämmelsen mellan rättshjälpen och rättsskyddet. De flesta försäkringsbolag har höjt rättsskyddets ersättningstak i sina hem- och villaförsäkringar till ett belopp motsvarande minst tre prisbasbelopp, det vill säga knappt 120 000 kr.

Av svaret framgick också att regeringen tänker göra en ny utvärdering av rättshjälpslagen. En av de frågor som kommer att tas upp är den statliga rättshjälpens förhållande till rättsskyddsförsäkringarna. Jag vill understryka vikten av att en sådan utvärdering snabbt kommer till stånd.

Att människor av ekonomiska skäl avstår från att driva sin sak är otillfredsställande i ett rättssamhälle. Som exempel på grupper som riskerar att komma i kläm av de begränsade möjligheterna att få rättshjälp kan nämnas de som har fått whiplashskador och som driver sina ärenden gentemot försäkringsbolag. Det handlar ofta om utdragna processer.

Stockholm den 27 september 2005

Ann-Marie Fagerström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)