Rättvis ränteskillnadsersättning

Motion 2011/12:C412 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra en rättvis ränteskillnadsersättning.

Motivering

Konsumenter som i förtid väljer att lösa ut sitt lån får, vid ett läge där räntesituationen medför extra omkostnader för banken, betala en så kallad ränteskillnadsersättning för att kompensera bankens extra omkostnader. Vid ett omvänt förhållande får kunden däremot ingen motsvarande ersättning från banken om kunden väljer att lösa lånet i förtid vid ett ränteläge där bankens intäkter ökar. Av marknadsrättvisa skäl borde denna asymmetri snarast bytas ut mot en möjlighet även för konsumenter att, om situationen medger, begära kompensation från banken vid förtida utlösta lån.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2011

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)