med anledning av skr. 2006/07:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006

Motion 2006/07:Fi12 av Pär Nuder m.fl. (s)

av Pär Nuder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen aktivt bör arbeta för att sänka kostnaderna för förvaltningen av AP-fonderna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det arbete som den förra regeringen inledde med att identifiera och utveckla många olika instrument för löpande revision av AP-fondernas förvaltning måste återupptas.

Motivering

AP-fondernas allt överskuggande uppgift är att leverera bästa möjliga avkastning för Sveriges pensionärer. Enligt lag ska AP-fonderna förvalta fondmedlen på ett sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för pensionssystemet. Detta har definierats närmare som att fonderna ska maximera den långsiktiga avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. Det har sagts att fonderna i sin placeringspolitik bör eftersträva neutralitet mellan olika generationers intressen av hög förväntad avkastning.

För drygt två år sedan inledde den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett arbete med noggrannare granskning av AP-fondernas förvaltningskostnader. Dessa kostnader granskades av revisionsbyrån KPMG, och utvärderingen visade att Första–Fjärde AP-fondernas förvaltningsaktivitet inte har stått i proportion till verksamhetens kostnader. KPMG drog även slutsatsen att Första–Fjärde AP-fondernas förvaltningskostnader överstiger en jämförelsenorm (benchmark) bestående av svenska, brittiska och holländska livförsäkringsbolag och pensionsfonder och att det finns outnyttjade besparingsmöjligheter.

Mot bakgrund av de kraftigt ökade administrationskostnaderna för ålderspensionssystemet inledde också den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett arbete med att se över samtliga kostnader som belastar pensionssystemet och därmed pensionerna. Inom ramen för detta arbete inleddes en översyn av de faktorer som styr kostnadsutvecklingen. I översynen ingick också en aktiv dialog med företrädare för AP-fonderna angående problematiken. Dessutom föreslogs ändringar av Sjätte AP-fondens regelverk avseende fondens mål, valutamandat samt hur fondkapitalet ska tas i bruk i pensionssystemet.

Det är regeringens ansvar att bevaka att medelsanvändningen också tillgodoser grundläggande krav på effektivitet. Det handlar om våra gemensamma pensionspengar för framtiden. Därför är en noggrann löpande granskning av förvaltningskostnaderna för AP-fonderna nödvändig för att garantera att våra gemensamma pensionsmedel förvaltas på ett riktigt sätt.

Med anledning av ovanstående är det därför ytterst beklagligt att den borgerliga regeringen har lagt ned det tidigare arbetet med att skapa verktyg för att garantera ordning och reda i AP-fondernas förvaltning. Ytterst handlar det om svenska folkets pensioner.

Stockholm den 14 juni 2007

Pär Nuder (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-06-14 Bordläggning: 2007-06-15 Hänvisning: 2007-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)