Reformering av skattesystemet vid företagsbeskattning

Motion 2016/17:2157 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en reformering av skattesystemet vid företagsbeskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Grunden för hela samhällsekonomin och vår välfärd är ett väl fungerande näringsliv, där företagen växer och nya startas. Viljan att etablera nya företag i en kommun är beroende av kommunens tillgång på mark och lokaler, skicket på den kommunala infrastrukturen, snabbheten vid hanteringen av olika tillstånd och inte minst den allmänna attityden hos kommunens tjänstemän och politiker.

En kommun som vill ligga i framkant när det gäller ett gynnsamt företagsklimat måste vara beredd att satsa, vilket som alltid innebär att det erfordras resurser. Sedan 1985 tillfaller dock ingen del av skatteintäkterna från företagen kommunerna. Detta gör att det i dag saknas ekonomiska incitament för kommunerna att skapa ett bra företagsklimat, och därmed nya arbetstillfällen. Ett viktigt incitament för kommunerna att förbättra arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för företagandet skulle kunna vara att överföra av en del av beskattningsrätten för företag till kommunerna.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)