Reformering av turordningsreglerna

Motion 2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera turordningsreglerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utanförskapet är ett av vår tids största problem. Som politiker har vi därför ett stort ansvar att ta tillvara alla de verktyg som finns tillgängliga i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. En väl fungerande arbetsmarknad är direkt beroende av vår förståelse för, och vår reaktion på, de systemfel som finns på arbetsmarknaden. Trots omfattande insatser som alliansregeringen genomförde för att sänka trösklarna och underlätta för lågt utbildade, utrikes födda och unga att komma i jobb, finns det fortfarande mekanismer inom dagens regelverk som motverkar detta.

Forskning (bland annat av professor Per Skedinger vid Linnéuniversitetet) visar tydligt att dagens turordningsregler är ett av de hindren.

I en ny rapport, Turordningsreglernas ekonomiska effekter som utkom i juni 2016, analyserar professorn i nationalekonomi, Sven-Olov Daunfeldt, vilka effekter som sist-in-först-ut-principen har haft. Han konstaterar bland annat

  • att dagens regelverk kring anställningsskydd utformades för mer än 40 år sedan
  • att de företag som kunde använda sig av undantagsreglerna skapade fler jobb, hade högre produktivitet och lägre sjukskrivningar än liknande företag som inte fick göra undantag
  • att undantagsreglerna skapade en tillväxtbarriär eftersom företag blev mindre benägna att öka sin personalstyrka till över tio anställda
  • att de större företagen har möjlighet att kringgå lagstiftningen om anställningsskydd genom att anlita bemanningsföretag.

Med tanke på den trögrörliga arbetsmarknad som utmärker Sverige, uttrycker professor Daunfeldt också farhågor för hur gällande lag om anställningsskydd kommer att påverka utrikes föddas möjligheter att få ett arbete. Även Globaliseringsrådets kansli diskuterade frågan i sin slutrapport, och menade att grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, som ungdomar och invandrare, påverkas negativt av ett strikt anställningsskydd. I rapporten drar man slutsatsen att turordningsreglerna bör tas bort.

Visst är turordningen på arbetsmarknaden i hög grad en fråga för de avtalsslutande parterna. Men då nuvarande regelverk har en så stor inlåsningseffekt, i kombination med det stora antalet arbetslösa, behövs en reformering med syfte att öppna för nya lösningar och en större rörlighet på den svenska arbetsmarknaden. Därför måste vi politiker agera.

En liknande motion behandlades under förra riksmötet. Utskottet konstaterade då att turordningsreglerna i anställningsskyddslagen är väl avvägda och att eventuella förändringar först bör förankras hos parterna.

När nu ytterligare forskning visar att turordningsreglerna inte är väl avvägda, anser undertecknade att det är hög tid för arbetsmarknadsutskottet att ta till sig vad forskning och evidens visar. Att därför vara proaktiv och besluta att se över samt reformera turordningsreglerna synes vara en klok åtgärd, inte minst då arbetslösheten bland utrikes födda är hög och detta väntas få omedelbara konsekvenser för integrationen. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)