Regelverket för småföretagen

Motion 2005/06:N353 av Lars Gustafsson (kd)

av Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till regelförenklingar för mindre företag, i enlighet med vad i motionen framförs.

Motivering

Trots allt tal från den socialdemokratiska regeringen om betydelsen av ett bättre företagsklimat för småföretag väljer man att inte omsätta vältaligheten i konkreta beslut.

Den av regeringen tillsatta Simplex-gruppen havererade efter några år och få konkreta regelförenklingar uppnåddes. I stället har företag påförts fler skyldigheter än förenklingar.

Frågan om 3:12-beskattningen har ännu efter flera års utredande inte fått sin lösning. Den tillsatta tremannautredningen av 3:12-reglerna har lämnat sitt förslag utan att något hänt. Utredningen påvisade också behovet av att avskaffa förmögenhetsskatten för att förbättra kapitalbildningen i företagen. Förslaget avvisades av finansminister Per Nuder innan det hunnit ut på remiss. Ovanpå tidigare belastningar har företagen dessutom påförts ett ännu större medfinasieringsansvar i sjukförsäkringen.

En nyligen presenterad undersökning visar att detta inneburit att företag är betydligt mera restriktiva vid anställningar och att fler företag önskar att kunna säga upp anställda som är långtidssjukskrivna.

Det är särskilt de mindre företagen som drabbas av den förda politiken. Därmed förhindras också utveckling av företagande och åtföljande nya anställningar. Det är uppenbart att den nu förda socialdemokratiska politiken för mindre företag kommit till vägs ände och bör ersättas av en politik, som förmår att fatta beslut om nödvändiga förändringar. Den ökande arbetslösheten, inte minst bland ungdomar, visar att utvecklingen på arbetsmarknaden går åt fel håll och riskerar att utvecklas till ett permanent utanförskap för många unga människor i vårt land. Som framgår ovan finns det redan färdiga förslag att genomföra som markant skulle förbättra förutsättningarna för de mindre företagen och därmed utbudet av arbetstillfällen.

Stockholm den 30 september 2005

Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)