Regionala skådebanan i mellersta Norrland

Motion 1992/93:Kr285 av Britta Sundin och Nils-Olof Gustafsson (s)

av Britta Sundin och Nils-Olof Gustafsson (s)
De regionala skådebanorna i Sverige har under ett stort
antal år målmedvetet arbetat för att ge dem, som vanligtvis
inte tar eller får del av det samhällsstödda kulturlivet, ökade
möjligheter att delta i samhälleliga kulturaktiviteter. Detta
har skett genom information, opinionsbildning samt
pedagogiska insatser.
Skådebanorna har oförtjänt fått rykte om sig att enbart
arbeta med teater eller biljettförsäljning. De skådebanor
som i dag är verksamma har många verksamhetsgrenar och
samarbetar med flera organisationer och
kulturinstitutioner.
I kulturrådets skrift ''Att vidga deltagande i kulturlivet
1990:4'' skriver rådet: ''Kulturrådet anser inte att
ambitionen att ytterligare vidga kulturens publik skall ges
upp. Ett fullföljande av ambitionen ligger i linje med flera
av den statliga kulturpolitikens mål -- bekräftade av
statsmakterna vid flera tillfällen''
Skådebanorna har av sina medlemsorganisationer
erhållit uppdraget att arbeta dels med den rent informativa
delen av publikarbete via ombud, dels också med det
publikpedagogiska arbetet.
I glesbygd är detta ett utmärkt sätt att stärka
sammanhållning men också att ta till vara den resurs som
de boende utgör. Investeringar i regionala institutioner bör
kompletteras med publikfrämjande arbete. Det räcker inte
med att erbjuda kulturevenemang. Att bredda publiken
eller skapa en ny publik kräver både långsiktigt och
tålmodigt arbete. Skådebanorna har denna uppgift.
Ett aktivt kulturdeltagande och ett engagemang för
kulturverksamheter förgyller inte enbart människornas
vardag, det ger också så mycket mer i social
sammanhållning, infrastruktur och också jämställdhet. I
glesbygd kan detta vara ett skäl till kvinnors trivsel och
möjlighet till fritidsverksamhet och fritidssysselsättning.
Genom ett aktivt publikpedagogiskt arbete främjas
också intresse för deltagande i folkbildning, vilket kan
genomföras på ett rationellt sätt, eftersom skådebanorna av
tradition samverkar med folkbildningsorganisationerna.
Arbetet att öka kulturintresse, kulturdeltagande och
engagemang för kulturformer av alla slag, får också positiva
bieffekter i turistnäring, i infrastruktur, i engagemang och
ansvar för den egna orten.
För den fortsatta verksamheten med publikarbete i
regionen mellersta Norrland (Västernorrlands och
Jämtlands län) är det nödvändigt att erhålla statens stöd i
form av grundbelopp. Utan detta stöd har
skådebaneverksamheten små förutsättningar att överleva,
detta mot bakgrund av den stora verksamhet som idag
bedrivs i hela mellersta Norrland.
Många människor i regionen uppfattar i dag Skådebanan
som en nödvändig resurs och ser dess verksamhet som en
förutsättning för fortsatt ökat kulturdeltagande och
nyttjande av regionens kulturliv. Publikarbete är en
nödvändig verksamhetsform i ett expansivt samhälle, där
kultur erhåller ökat stöd för produktion.
När 1974 års kulturpolitiska mål antogs av en enig
riksdag, innebar detta att man bl a sa ja till kulturpolitiska
insatser för att främja kulturell jämlikhet. Fortfarande kan
vi konstatera att stora grupper medborgare på grund av arv,
miljö, arbets- och bostadsförhållanden endast deltar i
kulturlivet som betalare över skattsedeln.
För att väcka, vidga och fördjupa ett kulturintresse
erfordras medel för uppsökande verksamhet, för
information och publikpedagogiskt arbete riktat mot
ombud på arbetsplatser, i bostadsområden, i föreningar, i
såväl tätort som glesbygd, samt också för kontinuerlig och
kvalificerad utbildning av ombuden inom Skådebanan.
Kulturrådet skriver i sin rapport ''Att vidga deltagandet
i kulturlivet'': ''Ombud är inte bara betydelsefulla, de måste
också känna sig betydelsefulla och uppskattade i sitt arbete
med att rekrytera nya deltagare och ny publik.''
Ombuden är en förutsättning för att få resultat.
Skådebanan strävar efter att få aktiva, kunniga och
engagerade kulturombud, genom kontinuerlig information
och regelbundna kontakter, och genom utbildning av hög
kvalitet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stöd till regional
skådebaneverksamhet i Västernorrlands och Jämtlands län.

Stockholm den 25 januari 1993

Britta Sundin (s)

Nils-Olof Gustafsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)