Den regionalpolitiska betydelsen i beslut om förläggning av myndighet

Motion 2004/05:N446 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)

av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den regionalpolitiska betydelsen i beslut om förläggning av myndigheter i landet.

Motivering

Riksdagen har beslutat om en regionalpolitik med rubriken En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Regionalpolitiken har därmed inriktningen på en politik för hållbar regional utveckling i alla delar i landet. Viljeinriktningen är bland annat att stimulera så att god service kan tillhandahållas i alla delar av landet. Politiken ska bidra till att människor och företag har tillgång till kommersiell och offentlig service. Med offentlig service avses servicefunktioner som tillhandahålls av såväl statliga som kommunala aktörer. För att förverkliga den politiska målsättningen är det nödvändigt att alla statliga myndigheter och verk tar regional hänsyn vid omorganisationer och utlokaliseringar. Dalarnas län har under de senaste åren berövats länets samtliga anstaltsplatser. Dessa nedläggningar, som genomförts utan att motsvarande alternativa anstaltsplatser inrättats, innebär i förlängningen att Dalarnas län inte kan uppfylla den lagstadgade närhetsprincipen som var idén bakom kriminalvårdsreformen. Den principen innebär att den intagne ska kunna inlemmas i samhället på ett smidigt sätt på hemorten i samarbete med lokala institutioner som socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa osv. Detta exempel visar hur viktigt det är att alltid ha ett regionalpolitiskt perspektiv när man fattar beslut om förläggningen av anstaltsplatser, verk och myndigheter. Detta för att inte i förlängningen skapa hinder för kommuner och landsting att uppfylla de lagstadgade politiska målen.

Stockholm den 30 september 2004

Anneli Särnblad (s)

Kurt Kvarnström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)