Regionalt ansvar som del i statlig förvaltningspolitik

Motion 2001/02:K237 av Inger Lundberg m.fl. (s)

av Inger Lundberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om komplettering av handlingsprogram för statlig verksamhet med riktlinjer om all statlig verksamhets ansvar för att bidra till regional utveckling.

Motivering

Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast vikten av att all statlig verksamhet bidrar till en god regional utveckling. Detta återkommer bland annat i de allmänna direktiv som ges till statliga utredningar. Det är också klart uttalat i t.ex. den senaste propositionen om högskolan.

Däremot saknas ett tydligt uttalande om det regionala ansvaret i det handlingsprogram för förvaltningspolitiken En statlig förvaltningspolitik i demokratins tjänst, som presenterades för riksdagen för något år sedan. Det är ett olyckligt förbiseende av en aspekt på statlig förvaltningspolitik som snarare behöver mer och inte mindre av uppmärksamhet idag än tidigare.

Den redovisning regeringen nyligen har gjort av hur olika myndigheter beaktat de krav som ställs i handlingsprogrammet imponerar. Redovisningen visar att handlingsprogrammet är på väg att bli ett levande instrument i många myndigheters arbete och har satt praktiska spår i verksamheten. Desto angelägnare blir det då att handlingsprogrammet är relevant på alla områden och att inte viktiga aspekter på förvaltningspolitiken glöms bort.

Det finns många goda skäl för en komplettering av handlingsprogrammet med ett avsnitt om den statliga förvaltningens ansvar för en god utveckling i hela landet. Ett är de starka uttalanden som riksdagen från tid till annan gjort om det regionala perspektivet.

Ett annat är de dramatiska förändringar i befolkningsstrukturen, som nu pågår. Det måste mötas av insatser från inte bara länsstyrelser och andra regionala organ utan också av centrala statliga myndigheter med insikt i och förmåga att utveckla sin verksamhet utifrån olika regioners behov.

Ett tredje är en oroande utveckling hos många myndigheter, där regionalpolitiken från tid till annan upplevs mer som en besvärande komplikation än som en levande del i det vardagliga arbetet. Självfallet är det inte någon enkel uppgift att finna goda former för regional utveckling. Det kräver både medvetenhet, kunskap och uthållighet från olika statliga aktörers sida och måste ha stöd i klara mål hos ledningen hos respektive myndighet. För att det skall bli verklighet krävs tydlighet i alla de handlingsprogram som härrör från riksdag och regering.

Stockholm den 25 september 2001

Inger Lundberg (s)

Maud Björnemalm (s)

Lennart Axelsson (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Helena Zakariasén (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)