Regler för småföretag

Motion 2005/06:N217 av Anna Grönlund Krantz (fp)

av Anna Grönlund Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utföra s.k. konsekvensanalyser vid lag- och regelförändringar som berör småföretag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett regelbördetak.

Motivering

De administrativa kostnaderna utgör en stor börda för landets alla små företag. Den sammanlagda kostnaden för de regelverk som reglerar arbetsmiljö, skatter och miljö beräknas att kosta de mindre företagen 30 000 kr per anställd och år. I ett flertal rapporter framkommer dessutom att företagarens brist på tid är ett stort hinder för fortsatt tillväxt i företaget. Det offentliga regelverket år 1990 kostade landets företag minst 50 miljarder kronor. Enligt beräkningar från Nutek kostar det nuvarande regelverket ännu mer, närmare bestämt mellan 60 och 70 miljarder kronor per år – pengar som istället hade kunnat användas till att skapa jobb och tillväxt.

Regelförenkling och förenklingsarbete har stått högt upp på Regeringskansliets agenda under den socialdemokratiska regeringens mer än tioåriga maktinnehav. Tyvärr har det visat sig att det bara varit tomma ord, i realiteten har nämligen ingenting hänt. Nyligen presenterade undersökningar visar att regelbördan inte minskat utan tvärtom ökat. De fåtal förslag som regeringen lyckats klämma fram har inte medfört någon som helst regellättnad för det stora flertalet av landets småföretag. Det är därför dags att ta ett helhetsgrepp över regelbördan – det är dags att gå från ord till handling!

Många politiska beslut kan verka lovvärda vid en första anblick, men vid en närmare granskning finner man snart att de skulle vara helt förödande för de små företagen om de skulle genomföras. Varje politiskt beslut som tas måste därför, fram till dess att de små företagens regelbörda har minskat med minst en tredjedel, konsekvensanalyseras.

Många av de pålagor som läggs på småföretagen är inte nödvändiga. Politikerna borde därför tvingas att prioritera. Inför därför ett regelbördetak som går ut på att inga nya regler och administrativa kostnader får läggas på de små företagen utan att en redan befintlig regel samtidigt tas bort.

Stockholm den 22 september 2005

Anna Grönlund Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)