Regler för småföretagen

Motion 2005/06:Sk458 av Elizabeth Nyström m.fl. (m, fp, kd, c)

av Elizabeth Nyström m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilldelning av F-skattsedel.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål för minskning av den administrativa bördan.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förslag som leder till ökade kostnader för företagen skall kompletteras med förslag som medför minskade kostnader.1

1Yrkandena 2 och 3 hänvisade till NU.

Motivering

För att få fart på tillväxten behövs fler företag och företag som expanderar. En del i att förbättra företagens konkurrenskraft är att se till att regelverket inte leder till onödigt höga kostnader i företagen. Reglerna får inte hindra företagare från att starta och driva företag.

Ett första hinder som kan drabba blivande företagare är att de inte får F-skattsedel. Med F-skatt anförtros företagaren att själv betala in sin preliminära skatt. Detta gör att företagaren uppfattas som seriös och att uppdragsgivare inte behöver göra skatteavdrag. Det kan innebära en krossad dröm för dem som inte får sin F-skattsedel, om de inte orkar med krånglet med att driva sina företag utan F-skattsedel. Att driva företag utan F-skatt innebär att företagaren måste förklara situationen för varje uppdragsgivare och uppdragsgivaren dra skatt och betala in den och eventuella arbetsgivaravgifter till Skatteverket när företagaren utför arbete. Naturligtvis är detta onödigt krångligt. Vi anser därför att alla som ansöker om F-skatt ska tilldelas sådan.

Mätningarna av de administrativa bördorna pågår på miljö- och arbetsmarknadsområdena. På skatteområdet är mätningarna klara och där har målet för minskning satts till 20 %. Detta anser vi vara för lågt och för sent. Andra länder som varit föregångare, t.ex. Holland har beslutat om 25 % minskning av den administrativa bördan till år 2007, har satt upp mål för den totala minskningen och gjort det tidigt i processen innan mätningarna varit klara. Vi anser att målet 20 % på skatteområdet är för lågt satt. Dessutom måste mål sättas upp för den totala minskningen och för de områden där mätning av den administrativa bördan ännu varken har skett eller kommer att ske. Vi anser att målet ska vara en halvering av den administrativa bördan och att detta ska vara genomfört senast nästa mandatperiods utgång.

Men det som är krångligt för företagen är inte bara de administrativa bördorna utan även olika krav på t.ex. användande av viss utrustning för viss verksamhet. Denna typ av ökade kostnader ska redovisas i förslagens konsekvensanalys. Vi anser att på samma sätt som utredare uppmanas att föreslå finansieringar av sina förslag när de får konsekvenser för statsbudgeten bör utredare i sina utredningsdirektiv uppmanas att föreslå förenklingar som motsvarar de ökade kostnader som förslagen innebär för företagen.

Genom att skapa bästa möjliga regelverk för företagen kan staten underlätta företagandet. På detta sätt kan företagens konkurrenskraft öka. Ett bra regelverk för att starta och driva företag tillvaratar individernas initiativförmåga och ger därmed ett tillskott till samhället.

Stockholm den 30 september 2005

Elizabeth Nyström (m)

Runar Patriksson (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Viviann Gerdin (c)

Jeppe Johnsson (m)

Lars Lindén (kd)

Håkan Larsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (3)