Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:607 Björn Samuelson (vpk)

Björn Samuelson (vpk)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1985/86:607

Björn Samuelson (vpk)
Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.
(prop. 1985/86:166)

I proposition 1985/86:166 föreslås bl. a. vissa justeringar i vad gäller prisstödsområdena.

I Värmland varierar årsmedeltemperaturen mellan +6° och -2° mellan
den södra och norra delen. Detta innebär bl. a. att vegetationsperiodens
längd är helt jämförbar med förhållandena i övre Norrland.

Dessa förhållanden har lett till att Värmland får del av det statliga stödet till
jordbruk i norra Sverige. Det är ytterst tveksamt om det utan detta stöd skulle
finnas något jordbruk alls i Värmland i dag.

För att ett stöd skall få avsedd effekt är det självklart viktigt att gränserna
för olika områden och nivåerna på stödet sätts på ett sådant sätt att de
önskade effekterna uppnås. Beträffande gränserna i det förslag regeringen nu
lägger fram görs vissa justeringar för Värmlands del. Dessa berör till största
delen den norra delen av länet. Regeringen har dock av outgrundliga skäl
utelämnat Fryksände församling och föreslår inte att denna församling flyttas
till stödområde 2 a liksom övriga församlingar i Torsby kommun. Detta är
anmärkningsvärt då mjölkproduktionen i Fryksände har en stor betydelse för
servicen till övriga mjölkproducenter i Torsby kommun. Vidare visar statistik
över avkastningsförhållanden att jordbrukarna i Fryksände har samma förhållanden
som jordbrukarna i inre Jämtland.

De här redogjorda förhållandena motiverar en placering av Fryksände i
prisstödsomåde 2 a. Detta bör riksdagen med ändring av regeringens förslag
besluta om.

Situationen då det gäller mjölkproduktionen i Värmland är mycket allvarlig.
Värmland har i dag jämte Västerbotten den kraftigaste avgången av
mjölkproducenter. Inom en tioårsperiod kommer 40 % av länets mjölkproducenter
att vara pensionärer, och intresset för att överta gårdar är lågt.

Speciellt allvarlig är situationen i västra Värmland, då en kraftigt sviktande
mjölkproduktion där också kommer att påverka råvarutillgången till mejeriet/osttillverkningen
i Arvika.

Detta förhållande jämte det faktum att produktionsförhållandena i västra
Värmland är att jämföra med de i inre Norrland gör att en omplacering av
denna del av Värmland till annat prisstödsområde bör övervägas inom en snar
framtid.

Hemställan

Mot. 1985/86:607

Med hänvisning till det anförda föreslås

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Fryksände församlings placering i prisstödsområde
2 a,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om ändrat
prisstödsområde för västra Värmland.

Stockholm den 20 maj 1986
Björn Samuelson (vpk)

7