Rehabilitering för vuxna synskadade

Motion 1993/94:So203 av Maud Ekendahl och Leif Carlson (m)

av Maud Ekendahl och Leif Carlson (m)
Varje år drabbas yrkesverksamma människor av grav
synskada på grund av ögonsjukdom, komplikation av
diabetes eller olycksfall.
Rehabiliteringsmöjligheterna har försämrats genom att
långträningskurserna har försvunnit. Genom den
decentralisering som skett finns endast starkt yrkesinriktade
AMI-kurser på tre veckor.
Naturligtvis finns det ett behov av ADL-träning för
personer med grava synskador. Därför borde man klart
definiera vilka utbildnings- och träningsinsatser som stat,
landsting och kommuner bör ansvara för.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om rehabilitering för synskadade.

Stockholm den 10 januari 1994

Maud Ekendahl (m)

Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)