Riksdagsledamöter och dubbelarbete

Motion 2009/10:K420 av Ulf Holm (mp)

av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett förslag till lagstiftning om i vilken mån en riksdagsledamot ska kunna ha ytterligare annat arbete eller uppdrag utöver sitt ordinarie riksdagsarbete.

Motivering

Som förtroendevald riksdagsledamot har man ett stort ansvar att utföra sitt uppdrag från väljarna. Det är ett uppdrag som åtnjuter ett rejält heltidsarvode vilket möjliggör att man är tillgänglig för väljarna året runt. Min erfarenhet av att vara riksdags­ledamot hittills under sju år är att tiden ofta är en bristvara och att man måste prioritera hårt för att inte bli utbränd. Därför är jag också otroligt förvånad över de riksdags­ledamöter som förutom att vara riksdagsledamöter också hinner med en mängd uppdrag och t.o.m. annat lönearbete samtidigt med riksdagsuppdraget. Och då handlar det inte om mindre inhopp under sommaruppehållet för att arbeta någon vecka på det arbete man är tjänstledig från, utan till exempel som advokat i stora brottmål.

För mig är detta förhållande mycket märkligt. Kanske är det så att en del ledamöter prioriterar betydligt hårdare än jag när det gäller medverkan i den interna demokratiska processen för att fastställa den politik man ska föra i riksdagen, att skriva riksdags­motioner, delta i riksdagsdebatter, besöka företag och skolor eller ställa frågor till statsråden. Så kan det vara. Vi är givetvis mycket fria att påverka våra egna arbetsinsatser. Men har man ett så starkt behov av att göra något annat än att vara lagstiftare i det finaste förtroendeuppdrag man kan få i Sverige finns ju alltid möjligheten att ansöka om att vara tjänstledig från uppdraget som riksdagsledamot.

Konstitutionsutskottet anförde i sitt betänkande 2006/07:KU4 med anledning av en liknande motion från mig att en reglering i syfte att förhindra visst arbete utanför riksdagen skulle kunna utesluta vissa grupper från möjligheten att åta sig ett uppdrag som riksdagsledamot. Argumenteringen är märklig eftersom riksdagsuppdraget är ett heltidsuppdrag. Det är väl ingen som utesluts då – alla får söka tjänstledighet och man får bra arvode. Vem utestängs?

Det handlar slutligen för mig också om vem man representerar. Jag tycker att väljarna ska kunna veta att man som riksdagsledamot och därmed lagstiftare inte agerar för någon annans räkning utan att man är fri från alla jävsituationer. För att förhindra detta demokratiska problem tycker jag att det borde finnas ett allmänt förbud för riksdags­ledamöter att också ha ett annat arbete utöver sitt ordinarie riksdagsarbete. Riksdagen bör ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att utreda ett förslag till lagstiftning om i vilken mån en riksdagsledamot ska kunna ha ytterligare annat arbete eller uppdrag utöver sitt ordinarie riksdagsarbete.

Stockholm den 6 oktober 2009

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)

Avsändare