Riksidrottsgymnasium

Motion 2007/08:Ub469 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ändra gymnasieförordningen (1992:394) för att även möjliggöra för friskolor att starta riksidrottsgymnasium.

Motivering

Alltsedan tillkomsten av friskolereformen har lagar och förordningar som styr skolan förändrats i en positiv riktning mot att öka konkurrensneutraliteten mellan fristående skolor och kommunala skolor. Denna utveckling är närmast självklar och bör fortsätta. Varken kommunala eller fristående skolor bör gynnas av de regler som styr utbildningsverksamhet, utan så likvärdiga spelregler bör eftersträvas. Detta för att stärka konkurrensen och därmed i förlängningen utbildningskvalitén och elevernas valfrihet. Att endast kommunala skolor kan starta och driva riksidrottsgymnasier är ett uppenbart hinder mot konkurrensneutraliteten. Detta är en gammal kvarleva som inte är motiverad, och därför bör regeringen ta initiativ till att ändra gymnasieförordningen avseende detta.

Stockholm den 4 oktober 2007

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)