Riksväg 26 och 27 samt länsväg 604

Motion 2000/01:T328 av Anders Björck (m)

av Anders Björck (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av satsningar på riksväg 26 och 27 samt länsväg 604.
Vägnätet i GGVV-området
Gemensamt för riksväg 26 och 27 samt länsväg 604 är att de
sammankopplar Sveriges mest företagsrika område.
Gemensamt för dem är också behovet av underhåll, vilket
den här motionen ger vid handen. Den många gånger
småskaliga industrin har ett unikt nätverk som är mer känt
som den s.k. Gnosjöandan. Kännetecknande för den är att
man kompletterar varandra i större utsträckning än man
konkurrerar. Detta innebär att många produkter bearbetas på
flera företag på sin färd till fullbordad enhet.
Nätverksfunktionen medför att vägnätet i GGVV-området (Gislaved-
Gnosjö-Värnamo-Vaggeryd) används rent logistiskt för att få fram en enhet.
Förhållandet gör att trafiken - i synnerhet den tunga - är mer omfattande än i
motsvarande kommuner på andra platser i landet.
Produktivitetsökningen som regionen har gjort sig känd för hämmas
därmed alldeles särskilt av minskad framkomlighet. I tider när övriga delar av
landet inte har förutsättningar att på samma sätt bidra till landets försörjning
accentueras behovet. Tillväxt får inte hindras av otillräckliga
väginvesteringar!
Avsaknaden av järnväg till Gislaved samt bristande bärighet på järnvägen
Halmstad-Nässjö gör att godstrafiken är hänvisad till vägnätet.
Eftersom arbetskraftsutbytet mellan orterna är mycket utvecklat har
vägstandarden stor betydelse för rörligheten inom regionen. Detsamma gäller
de nära samarbeten som finns mellan gymnasieskolor och utlagda
högskoleutbildningar.
Riksväg 26 (Halmstad-
Jönköping)
Riksväg 26 har en i huvudsak godtagbar standard norr om
Gislaved mot Jönköping, bortsett från genomfarten vid Ryd.
Den genomfarten är ca en km lång.
Söder om Gislaved utgör Rv 26 en viktig länk för allt gods som antingen
skall försörja regionen med råmaterial och övriga insatsprodukter eller
produkter som skall levereras västerut. Hamnarna från Halmstad i söder, via
Varberg, till Göteborg i norr är viktiga målpunkter. Det mesta av massaveden
från västra delen av Småland som skall förse Värö Bruk med nödvändigt
råmaterial behöver just denna del av Rv 26.
Vid Smålandsstenar ansluter dessutom Rv 153 - något som ökar trycket på
Rv 26 söder om Smålandsstenar. Rv 26 som skär genom Smålandsstenar blir
därmed mycket hårt belastad. Förbifartsdiskussionen har pågått i fyrtio år, och
samhällets utveckling hämmas av denna barriär.
Riksväg 27
Riksväg 27 är tänkt som en länk på den s.k. E 77 med
sträckning mellan Aten och Oslo. Till yttermera visso är den
en infrastrukturell pulsåder för näringslivet i GGVV-
regionen. Där passerar den genom Gislaved och Bor, och är
där behäftad med hinder som är direkt jämförbara med de
som finns i Smålandsstenar. Dock är det väsentligt fler
människor som drabbas i Gislaved eftersom Bor i storlek
utgör knappt 15 procent av Gislaved.
Länsväg 604
Vägen förbinder de mycket expansiva och industritäta orterna
Gnosjö och Anderstorp. Den företagsberoende logistiken är
betydande. I dag är den undermålig för den typ av tunga och
medeltunga transporter som är oumbärliga för en fortsatt
expansion.
Medel måste nu tilldelas de påtalade vägsträckorna skyndsamt, så att
företagandet inte ytterligare hämmas i regionen.

Stockholm den 2 oktober 2000
Anders Björck (m)
Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)