Riksväg 45

Motion 1993/94:T312 av Stig Bertilsson (m)

av Stig Bertilsson (m)
Riksväg 45 förbinder Göteborgsregionen med
Tvåstadsområdet Trollhättan--Vänersborg och med
Värmland--Bergslagen. Vägen har stor betydelse för både
långväga trafik och för den omfattande pendlingstrafiken
mot främst Göteborgsregionen.
Riksväg 45 mellan Göteborg och Vänersborg uppfyller
för närvarande inte de krav som bör ställas på en viktig väg
i det nationella vägnätet. Olycksbelastningen är hög och
framkomligheten är låg framför allt i högtrafik. Riksväg 45
är det av de fem tunga nationella vägstråken mot
Göteborgsregionen som har den ojämförligt lägsta
standarden.
Till detta kommer att kapaciteten på den nuvarande
enkelspåriga järnvägen är i det närmaste fullt utnyttjad.
Sammantaget är en utbyggnad av väg/ järnväg i
Götaälvdalen den kanske allra viktigaste
infrastrukturfrågan i Älvsborgs län.
För närvarande driver Vägverket, Banverket,
länsstyrelserna och kommunerna en gemensam
lokaliseringsutredning för väg och järnväg i Götaälvdalen.
Det gemensamma utredningsarbetet väg/järnväg är
koncentrerat till partiet Göteborg--Alvhem. Delen
Göteborg--Vänersborg skall enligt riksdagens beslut byggas
ut till motorväg, och delen Göteborg--Erikstad skall enligt
Banverkets förslag till stomnätsplan byggas ut till
dubbelspår. Målet är att lokaliseringsutredningen skall leda
till beslut om sträckningen av motorvägen och den
dubbelspåriga järnvägen.
I utredningsområdet finns konfliktområden såväl i den
södra delen inom Ale och Göteborgs kommuner som i den
norra delen i Trollhättans kommun. I söder finns
geotekniska problem och konkurrerande intressen i form av
järnvägsutbyggnad, samhällsutbyggnad och riksintressen
för naturvård och friluftsliv. I norr är konflikterna främst
kopplade till passagen av Göta älv söder om Trollhättan där
älvdalens särpräglade landskapsformationer och
riksintressen för naturvård och friluftsliv påverkas.
Enligt nu gällande beslut skall riksväg 45, som ovan
nämnts, byggas ut till motorväg. Det är i dag emellertid helt
omöjligt att se när en sådan byggnation kommer att kunna
genomföras.
I Vägverkets planer finns 20 procent av sträckan
Göteborg--Vänersborg upptagen i planeringen för perioden
1997--2003. Som det nu verkar kommer dessa 20 procent att
byggas med utgångspunkt från Båberg vid Vänersborg--
Trollhättan.
För den södra delen syns ännu ingen lösning. Detta är,
med tanke på de förhållanden som råder,
otillfredsställande.
Vid moderniseringen av riksväg 45 år 1972
dimensionerades riksvägen till maximalt 15 000 fordon per
dygn. Redan för tio år sedan passerades denna gräns och
vägen har i dag 24 000 fordon per dygn på årsbasis.
Ökningen av fordonstrafiken ligger enligt gjorda
beräkningar på cirka 3 procent per år. Detta trots massiv
satsning på kollektivtrafiken.
Nästa tioårsperiod pekar på en ytterligare trafikökning
med upp till 50 procent. Det innebär att vägens teoretiska
kapacitet blir utnyttjad till nästan två och en halv gång vad
den är utbyggd för.
Genom Ale kommun har trafiken på riksväg 45 i dag i
stort sett samma intensitet som riksväg 40 mot Borås,
Europaväg 20 mot Alingsås och Europaväg 6 såväl söderut
som norrut, allt räknat från Göteborg. Samtliga dessa
viktiga trafikleder är sedan länge motorvägar. De har
underhållits och förbättrats.
Åtgärderna vad avser riksväg 45 har i huvudsak
begränsats till ett antal trafikljus vid av- och påfarter.
Riksväg 45 som naturligtvis har betydande köbildningar vid
infarten till Göteborg är förmodligen den enda riksväg i
Sverige som har köer ut från storstaden.
Den dåliga trafiksituationen på riksväg 45 visar sig
dessvärre också i en dyster olycksstatistik. I genomsnitt
beräknas det ske cirka 50 olyckor i månaden på riksväg 45
genom Ale kommun. Enligt tillgänglig statistik är risken att
råka ut för en olycka på riksväg 45 tre gånger så stor som på
någon annan av riks- och Europavägarna i regionen.
Trafiksäkerheten på nuvarande riksväg 45 bedöms alltså
som mycket dålig. Vissa tider under dygnet är
förhållandena för oskyddade trafikanter direkt livsfarliga.
Även trafikmoralen påverkas av den dåliga standarden med
livsfarliga omkörningar, tätt packad trafik, köbildningar
och farliga vänstersvängar som följd. Inte minst riskerna vid
påfart under högtrafik skapar olyckstillbud.
Den oklara situationen beträffande riksväg 45 lägger
också en död hand över ett stort område i bl.a. Ale
kommun. Osäkerheten om exakt var och när en ny väg
kommer att byggas skapar svåra planeringsproblem både
för kommuner och enskilda människor.
Med tanke på riksväg 45:s betydelse för hela regionen är
det av stor betydelse att klarlägganden snarast möjligt kan
ske i fråga om framtida lokalisering, tidsplanering m.m.
Den nuvarande oklara situationen skapar dessutom
betydande problem för kommuner och enskilda
medborgare. Eftersom beslut har fattats om att ombyggnad
till motorväg skall ske så bör de därpå följande nödvändiga
besluten fattas snarast möjligt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de fortsatta besluten i fråga om
utbyggnaden av riksväg 45 till motorväg.

Stockholm den 21 januari 1994

Stig Bertilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)