Rökfri boendemiljö

Motion 2013/14:C243 av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lag ge hyresvärdar och bostadsrättsföreningar en möjlighet att besluta om rökfria boendemiljöer.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö.

1 Yrkande 1 hänvisat till SoU.

Motivering

En av de mest centrala frågorna för en god hälsa i Sverige har varit att minska tobaksrökningen och att också minska exponeringen av passiv tobaksrök. Vi har successivt tagit bort rökningen från skolgårdar, arbetsplatser, offentliga miljöer och restauranger. Det har varit en framgångsrik politik, men fortfarande har det inte varit möjligt ens för känsliga personer att kunna skydda sig från passiv rökning i sin egen boendemiljö. Detta trots att riksdagen har beslutat om ett delmål för folkhälsopolitiken; att ingen år 2014 ska utsättas för passiv rökning (se folkhälsopropositionen 2002/03:35).

Enligt hyreslagen 25 § får hyresgäster inte utsätta grannar för störningar och ohälsa som man skäligen inte bör tåla. Men samtidigt är det inte förbjudet att röka där man bor. Det borde därför ges starkare möjligeter för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att besluta om att erbjuda ett rökfritt boende där man röker enbart på utvalda och välventilerade platser. En sådan lagstiftning finns redan i Kalifornien där den fungerat väl. Vi menar att den bör utredas även i Sverige.

Det behövs ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö. Kompetenscentrets uppgifter bör bl.a. vara att samla den senaste kunskapen och ta fram gemensamt nationellt underlag för utbildningar om inomhusmiljö. Ett regionalt kompetenscentrum för inomhusmiljö (Komin) finns redan vid umeå universitet.

Stockholm den 30 september 2013

Agneta Börjesson (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Jan Lindholm (MP)

Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30
Yrkanden (2)