Rollspel

Motion 1994/95:Kr418 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)
Olika former av s.k. rollspel har väckt ett starkt ökande
intresse inte minst bland ungdomar. Rollspelen kan sägas
vara en syntes av bland annat film, teater, litteratur, datorspel
och verklighet. Metoden användes i bl.a. gruppdynamik,
ledarskapsutveckling och dramapedagogik. Den starkaste
utvecklingen har dock skett vad gäller rena hobbyrollspel,
som helt domineras av ungdomar.
Omkring 18 000 
ungdomar mellan 7 och 25 år är organiserade i
rollspelsföreningar i Sverige. Skåne är den rollspelstätaste
regionen i landet. Den mest dominerande organisationen på
området är Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund
(SVEROK) som omfattar ca 500 föreningar med
sammanlagt ca 12 000 
medlemmar. Sverok erhöll statliga, kommunala och
landstingsbidrag på sammanlagt 2 miljoner kronor 
1994.
Hobbyrollspelen handlar om allt från älvor och troll i en
sagovärld, berättelsen ''Sagan om ringen'', riddare i
medeltiden och figurer i fiktionframtid. Ungdomar gör också
egna rollspel. Deltagarna i rollspelet är bestämda rollfigurer
med egenskaper och färdigheter i en redan fastställd historia.
I rollspelen får spelarna information om roller, spelmiljö,
vapen, utrustning, skador, droger mm. Alla rollspelare måste
lyda spelledaren som styr rollspelet med hjälp av särskild
information. De nu vanligast förekommande rollspelen går i
stor utsträckning ut på att skapa en sorts människa som går
att styra mot ett visst mål. Den demokratiska människosynen
lyser praktiskt taget helt med sin frånvaro i dessa rollspel.
De mycket populära rollspelen Mutant, Kult, Wasteland
och Killer innehåller utförlig information om moderna vapen
med vilka man löser konflikter. Miljön är en mörk,
kärlekslös framtidsvärld med droger, satanism, kannibalism
och perverterad sexualitet som ingredienser. I t.ex. Killer är
den uttalade målsättningen att man ska ''döda'' varandra
med naturtrogna vapenattrapper. En tolvåring som spelat
Kult började plötsligt skära sig på kroppen för att tömma sig
på blod. Tillverkaren av Kult har nu annonsplats i Internet för
att nå ut i världen med sitt spel och dess destruktiva budskap.
Dessa spel kan pågå överallt, på stan, i bussen och utanför
skolan. Polisen berättar att det ofta spelas ''live'' på gatorna
med s.k. paintbollvapen. Brott med våldsinslag anknutna till
rollspel förekommer nu allt oftare i polisutredningar.
Med tanke på den omfattning som våldsinslag fått i
rollspel måste vi på allvar ställa frågan: Hur påverkar
innehållet i dessa spel våra deltagande barn och ungdomar?
Ungdomsvåld orsakas ofta av vuxna. Den vuxne vet vilka
rollbilder som är förebilder. De skapar rollerna som sedan
barnen/ungdomarna spelar. Barn gör inte alltid som vuxna
säger, men barn gör ofta som vuxna gör. I
rollspelssammanhang blir fiktionen ofta verklighet.
Rollspel har en bred användning med många positiva
förtecken. Otvivelaktigt har ändå våldsinslagen blivit mycket
dominerande i ungdomsrollspelen. För att komma till rätta
med de problem som onekligen är förknippade med dessa
spel gäller det att inte göra det i dessa sammanhang vanliga
misstaget -- att moralisera eller att ropa på förbud. Det
avgörande är i stället att sätta gränser. Målinriktade insatser
bör göras för att upplysa om rollspelets funktion, dess
innehåll och varför många rollspel är så starkt våldsfixerade.
Vi föreslår att statsbidrag inte längre skall utgå till
organisationer som huvudsakligen sysslar med rollspel. I ett
statsfinansiellt läge med nödvändiga besparingar också inom
socialt angelägna områden måste även andra bidrag få en
lägre prioritet. Vi föreslår samtidigt att en del av det sålunda
slopade bidraget till rollspelande verksamheter avsätts till
Ungdomsstyrelsen i syfte att ge rådet möjligheter till
informationskampanjer bland ungdomar om rollspelets
möjligheter och begränsningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om rollspel.

Stockholm den 25 januari 1995

Bengt Silfverstrand (s)

Birthe Sörestedt (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (2)