Säkerhet vid kortbetalning

Motion 2011/12:C272 av Ulf Nilsson och Karin Granbom Ellison (FP)

av Ulf Nilsson och Karin Granbom Ellison (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstifta om att kortbetalning måste ske under kortinnehavarens uppsikt.

Motivering

Ett effektivt och pålitligt betalningssystem är en ekonomis blodomlopp. Myntet som betalningssystem ersatte byteshandel för första gången i Lydien för ca 2 700 år sedan. Det var en förenkling av handel och en förutsättning för den marknadsekonomi vi ser i dagens moderna samhälle.

Idag har kontant betalning i allt större grad ersatts med betalkort för privata transaktioner. Det är ytterligare en förenkling av handel som ur ett samhällsperspektiv innebär lägre transaktionskostnader och mindre risk för rån. Det är samtidigt ett faktum att nya sorters bedrägerier följt i bakvattnet av allt mer elektroniska överföringar. Genom att komma över ett betalkorts information kan kriminella använda andra människors konton och kort för att handla eller ta ut kontanter.

För att motverka så kallad skimning, otillåten kopiering av ett korts information, har flera stora kortleverantörer infört som kommersiellt krav att kortterminaler med så kallade EMV-system, chip med kod, ska tillhandahållas av den som vill ta emot betalning med kort.

Vid en EMV-kortbetalning lämnar gästen aldrig ifrån sig sitt kort utan för själv in det i en fast eller bärbar terminal och verifierar sedan betalningsbeloppet med sin pinkod. En EMV-betalning förutsätter alltså att gästen och kortet är fysiskt närvarande, efterdebitering kan inte ske utan gästens medverkan.

Detta innebär en avsevärd säkerhetshöjning som minskar möjligheterna till bedrägerier. Det är samtidigt så att det gamla systemet med en magnetremsa inte kommer att avskaffas på länge eftersom EMV-system inte är ett absolut krav. Det finns även i fortsättningen situationer, såväl på internet som i butiken och restaurangen, där betalning sker utan att chip och pinkod används. Det är också så att utländska besökare inte alltid har chip och kod för betalning eftersom olika regler gäller i olika delar av världen.

För att våra betalningssystem ska fortsätta att ha ett stort förtroende finns det anledning att fundera över hur bedrägerier kan minskas genom politiska beslut. Samtidigt måste sådana förändringar ske utan att i allt för stor utsträckning öka kostnader och arbetsbelastning för handeln och konsumenten.

Ett sätt att minska risken för bedrägerier vid användning av magnetremsa är att göra det otillåtet att ta betalt med kortet när kunden inte är närvarande. Sådan lagstiftning finns i olika europeiska länder. Det skulle innebära att personalen inte får ta med sig kortet till en plats där ägaren till kortet inte kan se vad som sker. På så vis minskar risken för olaglig kopiering.

Stockholm den 4 oktober 2011

Ulf Nilsson (FP)

Karin Granbom Ellison (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)