Säkerhetskostnader för judiska församlingar

Motion 2005/06:Ju455 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att säkerställa att de judiska institutionerna och den judiska livsstilen skyddas i Sverige.

Motivering

Hotbilden mot de judiska församlingarna i Sverige liksom i övriga Europa har fått till följd att församlingarna under de senaste åren fått budgetera en allt större del av sina ekonomiska resurser för säkerhetsarrangemang. Detta gäller såväl för tekniska installationer och underhåll av dessa som personalkostnader för att trygga församlingarnas säkerhet. Säkerhetsarrangemangen har gällt både för församlingarnas medlemmar och för judiska institutioner. Vid två tillfällen har de judiska församlingarna i Stockholm, Malmö, Borås och Göteborg erhållit statsmedel för dessa ändamål, dock endast för tekniska installationer. Säkerhetskostnaderna för de olika judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö uppgår för år 2004 till närmare 5 miljoner kronor. För Judiska Församlingen i Stockholm går ca 25 % av medlemsavgiften till säkerhetskostnader. Detta innebär att många för församlingen angelägna aktiviteter måste läggas åt sidan. Under senare tid har hotbilden mot den judiska befolkningen i Sverige ökat drastiskt, med hot mot och misshandel av enskilda judar samt hot, vandalisering och sabotage mot judiska institutioner och begravningsplatser i Sverige. Hotet kommer i dagsläget främst från grupper med anknytning till konflikten i Mellanöstern men även från nazistiska grupperingar. Judarna i Sverige är en av fem godkända nationella minoriteter i Sverige, vilket innebär att man enligt Europarådets konvention om nationella minoriteter måste säkerställa att de judiska institutionerna får möjlighet att verka i trygghet. Detsamma gäller för den judiska gruppen; de måste kunna leva ett judiskt liv i vårt land utan rädsla. Det borde därför vara en självklarhet att staten bär den större delen av dessa säkerhetskostnader då det är statens uppgift att garantera säkerheten för sina medborgare. Det borde också vara statens uppgift att säkerställa att judiska institutioner, begravningsplatser m.m. skyddas mot skadegörelse.

OSCE PA (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa – parlamentariker) hade ett antal uppmärksammade konferenser under våren 2004 där man belyste den alarmerande hotbilden för den judiska befolkningen som den ökande antisemitismen innebär i Europa. Alla medlemsnationerna (55 stycken) uppmanades att i alla avseenden minska och förhindra den ökande antisemitismen. Det är inte rimligt att den judiska delen av vår befolkning ensam skall bära denna kostnad som den ökande antisemitismen innebär vad det gäller våld och hot.

En liknande motion behandlades under förra riksmötet 2004/2005. Justitieutskottet föreslog avslag. Med den ökande hotbild som riktas mot vår judiska befolkning är det av största vikt att motionen får en positiv behandling under detta riksmöte.

Stockholm den 22 september 2005

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)