Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2008/09:Fö237 av Sven Bergström och Gunvor G Ericson (c, mp)

av Sven Bergström och Gunvor G Ericson (c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det angelägna i samarbete kring markfrågor mellan Försvarsmakten och idrottsrörelsen.

Motivering

Under många år har ett gott samarbete funnits mellan Försvarsmakten och idrottsrörelsen när det gäller möjligheter att disponera militär mark för idrottsevenemang. Samarbetet har grundat sig på goda relationer och en ömsesidig nytta. Orientering, motorsport och andra idrotter har getts tillträde till försvarets mark och anläggningar för arrangemang av olika slag. Försvaret har kunnat ta del av idrottens kompetens och använt detta i sin egen verksamhet. Försvaret har också getts möjligheter till bred marknadsföring av sin verksamhet samt rekrytering av personal.

Nu har detta samarbete under några år försvårats på grund av Försvarsmaktens tolkning av förordningen om försvarets stöd till civil verksamhet. Försvaret tolkar, genom att referera till Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (SFS 2002:375) och betänkandet Stöd från försvarsmakten (SOU 2001:98), att sådant stöd till idrottslig verksamhet inte längre kan ges, detta då idrottsarrangemang inte kan anses vara av intresse för samhället.

Denna fråga har varit föremål för debatter i riksdagen och Riksidrottsförbundet uppvaktade också i början av 2007 dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg i frågan. Både vid riksdagsdebatten och uppvaktningen uttryckte försvarsministern förståelse för idrottsrörelsens synpunkter och menade att försvarsmakten borde göra en bedömning i varje enskilt fall. Trots detta finns flera färska exempel där försvarsledningen anser sig förhindrad att upplåta mark till idrottsliga ändamål.

Ett antal idrottsarrangemang har nekats tillträde till mark eller anläggningar för verksamhet som tidigare alltid genomförts i samverkan med Försvarsmakten. Vissa arrangemang är inte ens möjliga att genomföra utan tillgång till de markområden som försvaret ansvarar för.

Idrottsrörelsen har 3,5 miljoner medlemmar, 600 000 ideellt arbetande ledare i 22 000 idrottsföreningar. Idrotten är en av våra viktigaste ideella krafter och bidrar med sin verksamhet till såväl folkhälsa som till den demokratiska utvecklingen i samhället. Idrottens breda aktiviteter ger barn, unga och vuxna möjligheten till en aktiv och stärkande fritid.

Hela samhället inklusive försvarsmakten torde ha nytta av en mer generös prövning av markupplåtelse för idrottsliga arrangemang.

Stockholm den 1 oktober 2008

Sven Bergström (c)

Gunvor G Ericson (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)