Samordning av Vägverkets resurser

Motion 2006/07:T413 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (s)

av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att tillsätta en utredning med uppgift att se över Vägverkets resurshantering och samverkan med andra myndigheter.

Motivering

För att tillgodose behoven inom samhällssektorn, både för landet och för länen, så även för Värmland, måste vi använda de befintliga resurserna på ett optimalt effektivt sätt. Samhällets insatser och åtgärder måste samordnas för att nå en högkvalitativ verksamhet för minst antal resurser.

Idag finns i statsorganisationen många kanaler och stuprör var ur diverse verksspecifika åtgärder genomförs, dock utan större samordning med andra myndigheter. Även inom ramen för enskilda statliga verk och andra offentliga institutioner finns en påtaglig suboptimering av insatser. Tillsammans riskerar instanserna att skapa en utveckling som leder till sämre måluppfyllelse och att färre resultat uppnås, till en mycket hög kostnad.

Ett tydligt exempel är Vägverkets verksamhetsplan utifrån ett län som t ex Värmland. Här finner vi att Vägverkets verksamhet är indelad i drift och underhåll, bärighet, nationell plan miljö, nationell plan investering, nationell plan trafiksäkerhet, nationell plan brounderhåll, nationell plan beläggningsunderhåll, regional plan investering, regional plan trafiksäkerhet, regional plan kollektivtrafik, regional plan bidrag, regional plan handikappanpassning, sektorsplan med mera. För Vägverkets verksamhet i länet finns därmed ett 20-tal olika planer med medel uppbundna. Utöver detta finns ytterligare ett 30-tal handlingsplaner och program som enligt styrande direktiv skall hanteras och genomföras. Genom att mängden planer och styrande dokument ökar men medelstilldelningen minskar blir det allt färre insatser genomförda inom ramen för varje enskild plan och varje enskilt program. Detta är ett stort problem. Om vi dessutom lägger till det faktum att det inom ett län som Värmland sker förändringar och förskjutningar av behov över tid inser man vidden av en stelbent resursanvändning.

Man behöver se över hur Vägverkets resurser används idag, utifrån kostnadseffektivitet och kundperspektiv, samt se över om och hur avsatta medel kan användas på ett friare sätt, i samverkan med andra myndigheter.

Stockholm den 26 oktober 2006

Ann-Kristine Johansson (s)

Tommy Ternemar (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)