Samvetsklausul i barnmorskeutbildningen

Motion 1993/94:Ub683 av Marianne Carlström m.fl. (s)

av Marianne Carlström m.fl. (s)
Grunden för alla utbildningar måste vara att alla som
genomgår utbildningen ska ta del av hela
utbildningsplanen. Ingen ska av etiska eller andra skäl
kunna avstå från att delta och inhämta kunskap i vissa
utvalda delar.
Den samvetsklausul som har diskuterats för
barnmorskeutbildningen kan i sin förlängning få stora
konsekvenser för undantag i andra utbildningar.
En barnmorskas arbetsuppgift är att befrämja
kvinnohälsa genom att 
objektivt ge ett beslutsunderlag för
preventivmedelsval om kvinnan vill undvika graviditet att 
vid oönskad graviditet hjälpa kvinnan vidare till
kurator och/eller gynekolog för abortsamtal att 
delta i abortingrepp att 
befrämja både fysisk och psykisk hälsa under
graviditeten, under och efter förlossningen om kvinnan
väljer att fullfölja graviditeten och föda barn.
Detta ska ske med inriktning på kvinnans egna behov
och önskemål. Det finns inget utrymme för moraliserande
och egna samvetsbetänkligheter. Kvinnan bestämmer själv
över sin kropp. Om en barnmorska har ett moraliserande
och fördömande förhållningssätt angående
preventivmedelsval, abort, graviditet och livsstil märker
kvinnan detta oberoende av i vilket sammanhang de
kommer i kontakt med henne.
En barnmorska som inte kan utföra alla de
arbetsuppgifter som ingår i yrket bör ta konsekvensen av
detta och välja ett annat yrke. En samvetsklausul är ett hot
mot bredden i barnmorskans yrkeskunnande och
ansvarsområde och ett otillbörligt sätt att sätta
likhetstecken mellan etik och religion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om samvetsklausul i
barnmorskeutbildningen.

Stockholm den 24 januari 1994

Marianne Carlström (s)

Ingegerd Sahlström (s)

Ulla Pettersson (s)

Lisbet Calner (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)