Sänkt fordonsskatt på personbilar och lätta lastbilar

Motion 2021/22:363 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning för minskad fordonsskatt på dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar i Euroklass 6d-Temp eller nyare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens Bonus Malussystem avser regeringen styra över fordonsparken till mer klimatneutrala fordon. Tanken är god men resultatet lär utebli eller i väsentlig del fördröjas. Att vi måste arbeta aktivt för att nå klimatmålen står utom allt tvivel. Det är många faktorer som måste samverka för att nå fullt resultat med en utbyggnad av elektriska fordon. Representanter för Volvo och fordonsindustrin var och föreläste i riksdagen under hösten 2019 och där var tidshorisonten 10 år innan utbyggnaden av det elektriska systemet var klart. Beräkningen utgick från Västra Götaland och de förutsättningar som finns där.

Förutom laddpunkter måste också den vanlige bilisten ha råd att köpa en elbil och än så länge är vanliga familjebilar i en storlek som tillgodoser en familjs hela transportbehov på ett tillfredställande sätt förhållandevis dyra. Detta förhållande gäller också för elbilar med en godtagbar krocksäkerhet.

Övergången till en elektrisk fordonspark lär bli en utdragen process och risken är uppenbar att äldre och miljömässigt sämre fordon behålls längre. Miljömålen blir därmed svåra att uppnå.

Det finns dock fordon att tillgå för att aktivt sänka utsläppen av koldioxid, nämligen dieselbilar. Dieselmotorn med sin höga verkningsgrad är ett effektivare alternativ än en traditionell ottomotor. Ottomotorn drivs i regel med bensin, etanol eller gas och har en verkningsgrad på 30 – 35 procent. En dieselmotor har en verkningsgrad på 41 – 46 procent. Dieselmotorn kan drivas med traditionellt dieselbränsle, raps eller HVO och normalt sett krävs inga konverteringar när man byter bränsle. En modern dieselbil skulle således snabbt bli ett klimatneutralt fordon genom att tankas med biobränsle. Under alla omständigheter är nyttjandet av moderna dieselbilar en snabb och effektiv väg till minskade utsläpp av koldioxid. Den omotiverat höga skatten på moderna dieslar bromsar därmed en snabbare övergång till miljömässigt bättre bilar. Skatten blir direkt kontraproduktiv i arbetet med att minska vårt utsläpp av koldioxid.

Utsläppen av Kväveoxider (Nox) i en modern dieselbil i Euroklass 6d Temp är 85 procent lägre än från Euro 5-bilar. Dessutom aviserar fordonsindustrin att ny teknik som ytterligare kan sänka utsläppen från dagens redan låga nivåer kan implementeras inom kort.  Detta innebär att fordon utrustade med den senaste motortekniken som tankas med ett alternativt bränsle, exempelvis HVO 100, gör en modern dieselbil klimatneutral redan från den första milen.

Vi anser därför att det finns anledning att utreda möjligheten att kraftigt minska skatten på dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar för att snabbare nå klimatmålen.

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Patrik Jönsson (SD)

David Perez (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)