Sänkta införelsekvoter för alkohol

Motion 2009/10:Sk497 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkta införselkvoter för alkohol.

Motivering

Varje år dricker en genomsnittlig svensk cirka 9,5 liter ren alkohol. Sedan EU-inträdet har den svenska alkoholkonsumtionen ökat med cirka 30 procent. En anledning till den stora ökningen är de höga införelsekvoterna. En person som reser över gränsen till ett annat EU-land får idag föra med sig 230 liter alkohol. Det motsvarar 22 liter ren sprit, det vill säga mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig svensk dricker per år.

Den tillåtna kvoten för alkoholinförsel motsvarar alltså vid varje tillfälle mer är två års konsumtion. En jämförelse kan göras med tobak där den tillåtna införelsekvantiteten motsvarar knappt två månaders rökning.

Inom samarbetet inom EU betonas fri rörlighet av varor och tjänster, vilket är positivt. Men samtidigt görs idag viktiga undantag för ett antal varor. Dessa varor betraktas inte som vilka varor som helst och särskilda restriktioner finns när det gäller transport över nationsgränser. Alkohol är inte vilken vara som helst och måste räknas till denna kategori.

Ju mer alkohol som finns tillgänglig i vårt samhälle, desto större blir skadeeffekterna. Idag växer närmare 400 000 barn i Sverige upp i hem med riskbrukande föräldrar, var tredje trafikdödad bilförare har alkohol i blodet och i 8 av 10 våldsbrott är alkoholen inblandad. Detta är bara några exempel på de problem som följer i alkoholens spår.

I den nyss genomförda expertkonferensen om alkohol i Stockholm i samband med ordförandeskapet i EU var experterna eniga – de orimligt höga införselnivåerna måste sänkas. En efter en av dessa experter påtalade vikten av att sänka alkoholkonsumtionen. Som avgörande komponenter nämndes tillgänglighet och pris. Den svenska framgångsrika alkoholpolitiken smittar av sig.

Sverige har de senaste åren drivit frågor om sänkta införselkvoter inom EU. Det är bra, men mer kan göras. En rimlig nivå borde vara att en person får föra med sig så mycket som en person rimligen kan bära med sig över gränsen. Det bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2009

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)