med anledning av prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

Motion 2013/14:Ub22 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att vissa utbildningar med musikalisk inriktning ska få möjlighet att införa färdighetsprov inför antagning till utbildningen. Förslaget gäller för antagning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Som argument för förslaget anges huvudsakligen betydelsen av att säkra återväxten av professionella musiker, men också att man vill försäkra sig om att barn som antas till en sådan utbildning har en fallenhet och intresse för musik så att barnets eget, inte enbart föräldrarnas, intresse ska vara avgörande.

Vi anser att förslaget bör avslås. Det är inte rimligt att barn i en så pass ung ålder som fem sex år genomgår antagningsprov. Små barn ska inte utsättas för den svåra situation det kan innebära att bli bortvald och vad det kan betyda för den viktiga utvecklingen av barnets självkänsla när det gör både sig själv och föräldrarna besvikna. I förslaget har inte heller analyserats vad möjligheten till tidig selektion kan innebära för förväntningarna på de barn som klarar antagningsprovet.

Vidare bör, precis som när det gäller alla andra ämnen och inriktningar inom skolan, alla barn ha lika stor rätt att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ramen för en utbildning innan eventuella urval sker.

Vi anser att principerna om barnets bästa och alla barns lika rätt till utbildning måste väga tyngre än intresset av återväxt i den musikaliska verksamheten.

Förslaget kan dock också medföra negativa konsekvenser ur perspektivet att säkra återväxten av professionella musiker. En tidig uteslutningsprocess skulle hindra elever som utvecklar fallenhet för musik senare från att ta del av utbildningen. Vidare har Skolverket i sitt remissvar påpekat att skolforskning talar för fördelarna med ett inkluderande synsätt när det gäller gruppindelningar och att heterogena grupper generellt har en positiv påverkan på lärandet i hela elevgruppen. Propositionen bör därför avslås. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 2 juni 2014

Rossana Dinamarca (V)

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-06-02 Bordläggning: 2014-06-04 Hänvisning: 2014-06-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)