med anledning av prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

Motion 2013/14:Ub23 av Tina Ehn (MP)

av Tina Ehn (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning.

Motivering

Barn ska inte i så tidig ålder som fem sex år genomgå antagningsprov. Konsekvenserna av detta för barnet är inte analyserade i propositionen och inte heller vilka konsekvenser det ger för skolväsendet i övrigt. En utveckling där förskolor specialiserar sig på att förbereda barn för dessa antagningsprov vore inte önskvärt. När regeringen införde antagningsprov till spetsutbildningar i högstadiet och gymnasiet också i teoretiska ämnen var det med argumentet att det redan fanns i de estetiska ämnena och därför borde finnas också för de teoretiska. En sådan utveckling gällande förskoleklass är också direkt olämplig.

Likt Skolinspektionen ifrågasätter jag om det går att göra kvalificerade bedömningar av om barn som är fem år gamla kommer att klara av en utbildning i musik under de år som följer. Alla barn ska ha lika stor rätt att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ramen för en utbildning innan eventuella urval sker. Om det är återväxt i de klassiska orkestrarna som regeringen är ute efter, är det mycket viktigare att vi lyckas skapa ett allmänt musikintresse hos många barn. Det är mycket mer effektivt än att för tidigt skapa elitutbildningar. Bredd ger även spets, om än på sikt.

Stockholm den 3 juni 2014

Tina Ehn (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-06-03 Bordläggning: 2014-06-04 Hänvisning: 2014-06-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare