Särskilda ungdomsbostäder

Motion 2012/13:C280 av Christer Akej (M)

av Christer Akej (M)
M1090

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om särskilda ungdomsbostäder.

Motivering

Brist på bostad är sedan lång tid ett generellt problem för många ungdomar och studenter i Sverige. I dag tvingas många unga fortsätta att bo hemma med sina föräldrar då det inte finns någon ekonomisk möjlighet att flytta eller några lägenheter att tillgå. Skulle alla ungdomar som i dag vill ha en egen bostad kunna få det krävs det närmare 170 000 nya bostäder. För att fler bostäder ska kunna produceras behövs ett långsiktigt och hållbart regelverk för byggande med fokus på bland annat ökad konkurrens och enklare plan- och bygglag. Sedan tidigare har regeringen bland annat infört statliga kreditgarantier till vissa förstagångsköpare av bostä­der, såsom ungdomar, och även möjliggjort för kommu­nerna att ställa hyresgarantier för dem som har inkomst men saknar fast anställning och därför har svårt att på annat sätt få ett hyreskontrakt.

Med syfte att möjliggöra för fler ungdomar att få en egen bostad behövs det i fortsättningen enklare regler för byggande som i sin tur kan pressa kostnaderna nedåt. Färre och anspråkslösare byggkrav kan därför leda till att särskilda ungdomsbostäder i form av billigare lägenheter med rimliga hyror och avgifter kan produceras som riktas till unga mellan exempelvis 20 och 26 år. I dag är det framförallt rigida byggregler och krånglig byråkrati som hindrar att mindre och kostnadseffektiva lägenheter för unga och studenter kan påbörjas.

I ett första steg ska regeringen hösten 2012 därför ge Boverket i uppdrag att se över regelverket med syfte att underlätta produktionen av bostäder för ungdomar och studenter. En satsning på särskilda ungdomsbostäder via bland annat en översyn och förnyelse av plan- och bygglagen ger fler människor en bättre möjlighet att ta steget in i vuxenlivet.

Arbetet för att skapa hållbara förutsättningar till nyproduktion av bostäder för unga måste därför vara en fortsatt högprioriterad fråga. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Christer Akej (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)