Särskilt utbildningsbidrag

Motion 1997/98:Ub721 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)

Det särskilda utbildningsbidrag som inrättats med studiestart den 1 juli-97 har blivit en stor framgång. Närmare 80 000 personer beräknas under hösten -97 studera med en ersättning motsvarande a-kassenivå som det särskilda utbildningsbidraget ger. Det som ligger bakom framgången är bl.a. att många nu vågar ge sig ut i studier utan att hämmas av frågan om man måste skuldsätta sig för att ha ekonomiska möjligheter att påbörja studier.

Det särskilda utbildningsbidraget ger möjlighet till studier i ett år. För många räcker inte detta för att ge den utbildning som krävs för att etablera sig på nytt på arbetsmarknaden eller skaffa sig en grund för vidare studier. Därför föreslås i budgetpropositionen att den som under ett års studier har fått särskilt utbildningsbidrag och fortsätter utbildningen bör ges förtur till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, svuxa.

Att ge dem som behöver en längre utbildning än ett år en möjlighet att studera vidare på samma ersättningsnivå är rätt tänkt. Men svuxa riktar sig enbart till dem som är arbetslösa och därigenom utesluts den sjättedel av alla med särskilt utbildningsbidrag som tänkt fortsätta och som hade ett arbete vid studiernas början. Svuxa har också andra åldersgränser än det särskilda utbildningsbidraget, och elever utesluts också av det skälet till ett andra år. Åter andra regler som bestämmelser om nivåer, studieomfattning m.m.. skiljer svuxa från det särskilda utbildningsbidraget och bidrar också till att skilja elever åt. Kort sagt, skillnaderna i bestämmelserna utgör ett stort problem!

Utred istället förutsättningarna huruvida alla som studerar med det särskilda utbildningsbidraget kan ges möjlighet att fortsätta. Utred om ett fortsättningsår som omfattar alla, arbetslösa såväl som arbetstagare. Behåll gärna ersättningsnivån och egeninsatsen i form av en lånedel om en tredjedel av totalbeloppet såsom svuxa är konstruerat ersättningsmässigt. Men uteslut inga av de grupper som välkomnades in i utbildning med det särskilda utbildningsåret!

Med syfte att lösa den uppkomna situationen föreslår vi motionärer att en särskild utredare får i uppdrag att belysa vad vi beskrivit i motionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att ytterligare utreda möjligheten till fortsatta studier.

Stockholm den 3 oktober 1997

Leo Persson (s)

Per Erik Granström (s)

Iréne Vestlund (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Barbro Hietala Nordlund (s)

Laila Bäck (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)