Sektorsövergripande myndighet på jämställdhetsområdet

Motion 2004/05:A361 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en sektorsövergripande myndighet på jämställdhetsområdet.

Motivering

I förra årets särtryck till budgetpropositionen "Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män" kunde man läsa hur brister i jämställdheten tar sig ekonomiska uttryck. Vid en genomgång av årets bilaga framgår det att det bara skett en marginell förändring vad det gäller fördelningen av de ekonomiska resurserna jämfört med förra årets siffror.

Fortfarande är löneskillnaderna mellan kvinnor och män betydande, deltidsarbetande är mer vanligt förkommande bland kvinnor än män, arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, kvinnor har lägre ersättning än män i socialförsäkringen m.m. Ja, listan kan göras lång. Jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt. Det handlar nu om att synliggöra den könsmaktsordning som råder och att angripa de strukturer som upprätthåller den.

I samhället finns i dag flera sektorsöverskridande områden där det finns myndigheter. Det gäller exempelvis integrationsfrågorna, miljöfrågar och ungdomspolitiken. Detsamma borde också kunna gälla jämställdhetsarbetet och genusperspektivet.

Det finns ett behov av att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet och att tydligt visa att det är en prioriterad fråga. Vi anser därför att regeringen inom sitt ordinarie arbete bör låta se över behovet av att utöka JämO:s ansvar till att bli sektors­övergripande på jämställdhetsområdet eller att en ny myndighet bildas. JämO eller den nya myndigheten skulle då utöver JämO:s nuvarande arbetsuppgifter i så fall kunna vara både ett kunskapscenter, sprida information, påskynda implementeringen av jämställdhets- och genusperspektivet, initiera och bedriva forskning, och vara ett stöd och en garant för att jämställdhetsarbetet påskyndas.

Stockholm den 1 oktober 2004

Carina Ohlsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Anne Ludvigsson (s)

Eva Arvidsson (s)

Marie Nordén (s)

Inger Nordlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)