Service i hemmet för äldre

Motion 2004/05:So323 av Inger Lundberg m.fl. (s)

av Inger Lundberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statlig uppföljning av projektet Seniorservice 80+ i Örebro, hemservice för äldre.

Motivering

Det starkt ökade behovet av omvårdnadsinsatser inom kommunal hemtjänst har lett till att renodlade servicetjänster som städning, hemhandling och matlagning prioriterats ner till förmån för mer omfattande vårdinsatser. Ändå finns där ett stort behov hos många av de mycket gamla. Andelen äldre, som har någon form av funktionshinder är hög. För många blir de tyngre praktiska hemuppgifterna ett av de svåraste hindren för ett rikt liv påäldre dar.

Därför genomförde Kommunalarbetareförbundet under 2000/01 en framgångsrik försöksverksamhet med subventionerad hemservice till personer över 80 år. Den genom­fördes i samverkan med Örebro kommun och kooperativet Start 97 och pågick i tre kommundelar i Örebro.

Verksamheten finansierades dels genom rekryteringsstöd från arbetsmarknads­myndig­heten, dels genom en ekonomisk insats från Kommunalarbetareförbundet. Örebro kommun hade tidigare tagit beslut om att bidra ekonomiskt till försöket, men sedan beslutet överklagats av en representant för "Den nya välfärden" upphävdes det av länsrätten. Länsrätten hänvisade till det principiella förbudet i kommunallagen 2 kap. 1 § mot att ge understöd till enskilda utan att ha laglig grund för detta, t.ex. socialtjänst­lagens regler om bistånd. Länsrätten ansåg också att kommunens beslut innebar överskridande av den kommunala kompetensen. Tidigare hade länsrättens beslut om inhibition utan framgång överklagats till regeringsrätten.

Erfarenheterna från Örebroförsöket är så goda att det finns starka skäl att inte låta detta bli en engångsinsats, utan att ta till vara erfarenheterna från Örebro i utvecklingen av stödet till de äldre.

Bakgrunden är som framgår ovan den radikala förändring som skett av kommunernas sociala hemtjänst. Tidigare utgjorde praktiska hemtjänster som städning, matlagning, tvätt och hemhandling en stor andel av hemtjänstinsatserna. I takt med att andelen mycket gamla ökat och kommunerna tagit ett huvudansvar för vården av svårt sjuka äldre har olika sjukvårds- och omvårdnadsinsatser kommit att nästan helt dominera hemtjänsten. Många äldre får nu betydligt större insatser än tidigare, samtidigt som andelen äldre över 65 år, som får hjälp med serviceinsatser är oförändrat 7,8 %. I gruppen 80 år och äldre är andelen över 18 %.

Många äldre har ett starkt önskemål att själva kunna avgöra vilket stöd man önskar i det dagliga livet. Även hjälp i ganska liten omfattning bidrar till ett självständigt liv och medför ofta att behovet av mer omfattande insatser skjuts upp. Många äldre har särskilt svårt för tyngre uppgifter som storstädning och fönsterputsning. Där har hemtjänsten både av organisatoriska och arbetsmiljöskäl svårt att tillgodose behoven och hänvisar normalt till den öppna marknaden, som de äldre sällan har ekonomisk möjlighet att anlita.

För hemtjänsten blir mer omfattande praktiska insatser i hemmen ofta ett hinder i omvårdnadsarbetet. Det blir ofta omöjligt att tidmässigt planera in de serviceinsatser som den enskilde beviljats. Städning hos en pensionär får ofta skjutas till senare när en annan och mycket vårdkrävande pensionär är på väg hem från sjukhus. Hemtjänstens schemaläggning med en omfattande tjänstgöring under kvällar och helger gör det också svårt att upprätthålla personkontinuiteten hos den enskilda vårdtagaren.

Det finns därför goda skäl att undersöka om det finns alternativa vägar att tillgodose de äldsta medborgarnas behov av servicetjänster. Ett sådant försök genomfördes för några år sedan i Örebro.

Örebroförsöket 80+ Seniorservice innebar att två långtidsarbetslösa personer anställdes av kooperativet Start 97. Deras uppgift blev att utföra hemservicetjänster utan behovsbedömning hos äldre som fyllt 80 år. De äldre erbjöds upp till fyra timmar hemservice per månad från projektet. Egenavgiften var 75 kr per timme. 165 pensionärer tackade ja till erbjudandet och cirka 90 debiterades varje månad. Oftast anlitade de äldre hemservicen två timmar var fjortonde dag. Utvärderingen bland de äldre är mycket positiv. Utöver ökad livskvalitet hos de äldre konstaterades att behovet av konventionell hemtjänst sköts upp i flera fall. Särskilt uppskattade de äldre den kontinuitet som verksamheten gav.

De anställda var också nöjda med försöket. För båda gav det en väg in på arbets­marknaden. Den ene av de båda anställda hade utländsk bakgrund och hade trots god utbildning från hemlandet inte lyckats få en anställning på den svenska arbetsmarkna­den. Båda kom ut på den öppna arbetsmarknaden sedan projektet avslutats. Erfarenheterna från försöket visar också att verksamheten bör, som i projektet, drivas i relativt småskaliga företag. Närheten mellan dem som administrerar projektet, kunder och utförare spelar en viktig roll för kvaliteten i verksamheten.

Vi menar att det finns goda skäl för regeringen att ta vara på och utvärdera effekterna av projektet Seniorservice 80+ i Örebro.

Stockholm den 22 september 2004

Inger Lundberg (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Helena Frisk (s)

Lennart Axelsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)