Situationen på spelmarknaden

Motion 2001/02:Kr255 av Caroline Hagström (kd)

av Caroline Hagström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om under vilka departement Svenska Spel respektive Lotteriinspektionen bör sortera.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i instruktionen till statliga Svenska Spel tydliggöra att aggressiv marknadsföring för företagets spelautomater inte skall förekomma.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad satsning på forskning kring och behandling av spelmissbruk.

Sundare situation på spelmarknaden

Förra året skrev jag en motion om att regeringen borde göra en tydlig boskillnad mellan det spelföretag som staten äger, Svensk Spel, och den kontrollerande myndigheten, Lotteriinspektionen. Som svar på detta yrkande skriver finansutskottet bara att det är regeringen som fördelar ärendena mellan departementen. I den frågeställningen har jag och finansutskottet ingen delad åsikt. Men det var inte det som motionen handlade om.

Det handlar om att det uppstår en osund konkurrenssituation när Finansdepartementet hanterar såväl det kommersiellt verkande Svenska Spel som den kontrollmyndighet som ska granska vad Svenska Spel sysslar med.

För att säkerställa att det inte ska kunna uppstå misstanke om att det finns osunda kopplingar mellan den kontrollerande myndigheten och Svenska spel bör man snarast skilja på verksamheterna avseende under vilket departement de sorterar. Rimligtvis bör Svenska spel sortera under Näringsdepartementet medan kontrollfunktionen – Lotteriinspektionen – också fortsättningsvis kan sortera under Finansdepartementet. Om detta måste vi som är folkvalda kunna ha en tydlig uppfattning. Det handlar definitivt inte bara om regeringens ärendefördelning. Under året har det varit en omfattande debatt om Svenska Spels automater Jack Vegas och Miss Vegas och deras bidrag till ett ökat spelberoende.

Uppenbarligen har dessa spelautomater en stor dragningskraft på ungdomar. Genom att Svenska Spel också på ett målmedvetet och aggressivt sätt marknadsfört dessa spel till ungdomsgrupper lockas idag många unga till spelande och en del av dem blir offer för spelberoende. Jag anser att vi som folkvalda har ett ansvar för på vilket sätt statliga företag bedriver sin marknadsföring, och det är inte ansvarsfullt att locka till spelande på det sätt Svenska Spel gör. Därför borde riksdagen uttala som sin mening att statliga företag inte ska bedriva en aggressiv marknadsföring i syfte att öka ungdomars spelande på spelautomater.

Genom det ökande spelandet har också antalet spelmissbrukare ökat. Statens insatser för att underlätta behandling av spelmissbruk är idag obefintliga. Därför borde ett nytt särskilt stödkonto för denna verksamhet öppnas. Där­ifrån ska kommuner och enskilda kunna söka medel för att relevant behandling ska kunna sättas in mot spelmissbruk. Likaså bör forskningsarbetet kring spelmissbruk intensifieras.

Stockholm den 26 september 2001

Caroline Hagström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)