SJ AB

Motion 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

av Charlotte Quensel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över statens finansiella mål för SJ AB som bör sänkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

SJ AB är ett aktiebolag, ägt av svenska staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Bolagets finansiella mål reviderades på årsstämman 2014, vilket resulterade i ett krav på en avkastning på operativt kapital om minst 7% i genomsnitt, en nettoskuldsättningsgrad på 0,5–1,0 ggr på sikt och en utdelning som ska uppgå till 30–50% långsiktigt.

Det råder stor samsyn kring strävan att öka andelen tågresor, vilket anses vara av stor vikt i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Avgörande för att resenären ska välja tåg är att man kan räkna med punktliga tåg som upplevs som fräscha, moderna och attraktiva. Det ska vara lätt att köpa biljetter och servicen ska vara god under resan. Tågstandarden ska vara hög med olika komfortnivåer att välja på. Detta kräver god och regelbunden service, städning och uppgradering samt emellanåt införskaffande av nya fordon.

Persontågstrafiken bör dessutom vara tillgänglig i så stora delar av landet som möjligt. SJ AB borde då vara den aktör som bedriver trafik även där andra aktörer inte ser någon lönsamhet. Det finns av allt att döma ett brett stöd hos svenska folket att ha ett statligt ägt bolag som bedriver persontrafik då den utgör en viktig del av infrastrukturen i Sverige.

Ett aktuellt exempel är nattågstrafiken mellan Stockholm och Malmö som hotas av nedläggning då den inte anses lönsam. Det kan även nämnas att SJ AB inte bedrev någon trafik på Västkustbanan under många år, då det var en omöjlig affär för bolaget att kunna konkurrera med de av skattemedel subventionerade Öresundstågen.

SJ ägs av den svenska staten och har ett uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Vi menar att de problem med tågtrafiken som redovisats ovan hänger samman med de ekonomiska mål som beslutats för SJ. Trots att dessa mål reviderades 2010 ser vi fortfarande samma problematik. Vi anser därför att riksdagen ska tillkännage för regeringen att avkastningskravet bör sänkas ytterligare för att bolaget ska kunna komma till rätta med den ovan nämnda problematiken.

Charlotte Quensel (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Thomas Morell (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)