Sjökort

Motion 2018/19:312 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Sjöfartsverket i uppdrag att se över möjligheten att ta hjälp av småbåtsägare med utmärkning av sjökort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjöfartsverket äger och driver fem fartyg för sjömätning, allt ifrån lilla Petter Gedda som kan sjömäta på grunda områden till Baltica som klarar av sjömätningar långt ut i havet. Sjöfartsverket mäter främst för EU-projekt och för att säkra upp befintliga farleder. Det innebär att sjömätningen är koncentrerad till de områden där större fartyg rör sig. Sjöfartsverket utför även regelbundna kontrollmätningar över vissa farleder och sjömäter inför, under och efter muddringar in till större hamnar.

Många båtägare navigerar idag med digitala sjökort och kan enkelt markera ut grund som inte finns med i sjökorten. För att underlätta och hjälpa till att få bättre detaljerade sjökort, där Sjöfartsverket inte vanligtvis mäter, dvs där oftast mindre båtar färdas, bör det upprättas en hemsida eller app där småbåtsägare enkelt kan lägga in koordinater och på det viset hjälpa Sjöfartsverket att notera och märka ut grund som inte finns med i befintliga sjökort. Sjöfartsverket kan med den informationen undersöka om uppgifterna stämmer och senare märka ut detta i sjökorten vilket underlättar betydligt för att undvika onödiga olyckor. Det medför stora kostnader för den enskilde båtägaren och försäkringsbolagen när en båt kör på ett grund och får hål eller större skador på skrovet. Genom att båtägarna får möjligheten att hjälpa till att få mer precis information kan påkörningar och olyckor i större utsträckning framöver undvikas.

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)