Sjöpolisverksamhet

Motion 2005/06:Ju261 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)

av Liselott Hagberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvecklad sjöpolisverksamhet utmed den svenska kuststräckan och de större sjöarna.

Motivering

Att bli utsatt för brott innebär allvarlig kränkning för dem som drabbas. Det är inte särskilt svårt att sätta sig in i hur människor känner. För att människors skall känna sig trygga och ha en bibehållen tilltro till rättsväsendet spelar polisen en viktig roll. Av närpolisreformen, som var en god tanke i början av nittiotalet, har det blivit nästan ingenting. Det förebyggande arbetet har, av resursskäl, prioriterats ner.

Senare års dystra bild visar dels att det saknas poliser som kan rycka ut när brott har begåtts, dels att allt för många brott aldrig klaras upp. Polisen har en central roll i att ge skydd åt medborgarna. Bara genom att göra sig synlig kan polisen motverka och förebygga brottslighet. Det är i första hand upptäcktsrisken som får brottslingar att avstå från kriminalitet, inte straffet.

Antalet polisstationer har minskat under senare år. År 2003 avvecklades även sjöpolisverksamheten i sex av åtta distrikt. Numera är det bara i Stockholms- och Västra Götalandsregionen som det finns sådan verksamhet.

Den inspektionsrapport som lågt till grund för Rikspolisstyrelsens beslut om avveckling av delar av sjöpolisverksamheten tog inte någon hänsyn till själva behovet av sjöpolis. Intressant i sammanhanget är att en utredning, från början av nittiotalet (SOU 1992:51), visade på ett utökat behov av sjöpolisverksamhet. Utvecklingen har således gått åt rakt motsatta hållet.

Under senare år har antalet fritidsbåtar ökat, brotten blivit grövre och människors alkoholvanor förändrats. Alkoholkonsumtionen har, de senaste tio åren, ökat med 30 % i vårt land. Varje år konsumeras 10,3 liter sprit per person och år. Enligt vägverkets beräkningar färdas ca 15 000 onyktra förare på våra vägar årligen. I enlighet med uppgifter från polisen är det vanligt att alkohol är inblandad i samband med båtolyckor. En av sjöpolisens viktiga uppgifter är att se till nykterheten på sjön.

En följd av avveckling av sjöpolisverksamheten är att sjösäkerheten försämrats eftersom möjligheten att upptäcka fel beteende och båtfylleri försvårats. Ett övergripande mål måste vara att polisen ska vara synlig och närvarande. Risken att åka fast är den enskilt viktigaste brottsavhållande faktorn. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att verka för en utvecklad sjöpolisverksamhet utmed den svenska kuststräckan och de större sjöarna.

Stockholm den 21 september 2005

Liselott Hagberg (fp)

Heli Berg (fp)

Linnéa Darell (fp)

Sverker Thorén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)