Sjöräddningen

Motion 2005/06:T430 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sjöräddningssällskapet kan fortsätta sin verksamhet.

Motivering

Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne bildades 1907 på Hotell Rydberg i Stockholm. Initiativet kom till för att samla alla intresserade krafter och gemensamt gripa sig an den stora uppgiften att öka intresset för räddning av skeppsbrutna samt att införskaffa medel till nödvändig räddningsutrustning. Idag har Sjöräddningssällskapet (SSRS) 42 000 medlemmar (stödmedlemmar inkluderade) och de flesta är familjer. Sjöräddningssällskapet har 60 stationer med sammanlagt drygt 100 räddningskryssare och räddningsbåtar stationerade utefter Sveriges kust samt de tre stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Mer än 1 200 frivilliga kvinnor och män håller jourtjänst och bemannar räddningsenheterna året runt under dygnets alla timmar. Anspänningstid, det vill säga tiden för avgång med båten, är mellan 5 och 15 minuter. Sjöräddningssällskapet utför årligen 1 700–1 800 uppdrag varav hälften är sjöräddning och sjuktransporter. SSRS deltar i närmare 70 % av alla sjöräddningsinsatser som sker i landet. Sjöräddningssällskapet gör en ovärderlig samhällsinsats. Under år 2002 räddade Sjöräddningssällskapet över 100 människor från att omkomma och över 2 000 människor från allvarliga lägen till sjöss. SSRS ökar överlevnaden till sjöss utan att det kostar samhället en enda krona. Om du hamnar i nöd i närheten av svenska kusten och får iväg ett nödanrop tar det i medeltal 44 minuter innan du blir räddad. Om du befinner dig på internationellt vatten tar det 86 minuter, och detta till största delen tack vare att SSRS med sina engagerade besättningar satt ett högt mål. Det är betydligt snabbare än den tidsgräns som den socialdemokratiska regeringen satt upp på tre respektive sex timmar. SSRS är fram till 2007 ordförande i ILF, det internationella samarbetsforumet för sjöräddning i världen, vilket måste anses som ett stort erkännande av SSRS. Sjöräddningen i Sverige utreds nu av Sjöfartsverket på begäran av regeringen. Utredningen skall vara klar till november i år. Senast detta gjordes var 1993. Sjöräddningssällskapet är enligt lag (SFS 1978:92, utfärdad den 18 december 1978) befriat från arvskatt och gåvoskatt. Fartyg och utrustning för livräddning är momsbefriade, mervärdesskattelagen 3 kap. 22 §. Sjöräddningssällskapets viktiga arbete utförs ideellt och utan större inblandning från staten annat än vad gäller befrielse från moms, arv- och gåvoskatt. Våra farvatten är hårt trafikerade, speciellt sommartid, och här utför Sjöräddningssällskapet en oerhört värdefull insats. Det är viktigt att Sjöräddningssällskapets roll får bestå och att kärnverksamheten, att rädda liv och att assistera vid räddningsaktioner till sjöss, får vara prioriterad utan att andra uppgifter läggs på denna funktion.

Stockholm den 23 september 2005

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)