Skådebanan i Stockholms län

Motion 1992/93:Kr325 av Björn Ericson m.fl. (s)

av Björn Ericson m.fl. (s)
Skådebanans publikpedagogiska arbete är vida känt och
uppskattat. Genom ett väl utbyggt nätverk av ombud nås
många människor, med information om och stimulans att
besöka olika evenemang, främst inom scenkonsten.
Även om den dominerande delen av hela detta arbete
bedrivs ideellt och utan ekonomisk ersättning så kan
verksamheten totalt sett självfallet inte klaras utan
finansiella tillskott. Sedan lång tid tillbaka uppbär också
skådebanerörelsen statliga bidrag för sin verksamhet. Även
landsting och kommuner stöder i olika omfattning de sexton
regionala skådebanorna, som finns runt om i landet. Det
skall också framhållas att de organisationer, som är
medlemmar i skådebanerörelsen i många fall också de --
utöver sina medlemsavgifter -- lämnar bidrag.
Det finns en bred enighet om att Skådebanan utför ett
mycket värdefullt publikarbete. Detta framhålls bl.a. av
statens kulturråd i den till regeringen år 1990 överlämnade
rapporten ''Att vidga deltagandet i kulturlivet (1990:4)''.
Kulturrådet anser inte att ambitionen att ytterligare
vidga kulturens publik skall ges upp. Ett fullföljande av
ambitionen ligger i linje med flera av den statliga
kulturpolitikens mål -- bekräftade av statsmakterna vid
flera tillfällen. Men det behövs realism och förbättrade
metoder för att nå förändringar som endast kan
åstadkommas på sikt.
Kulturrådet har också i sina anslagsäskanden för
budgetåret 1993/94 begärt en ökning av anslaget till
skådebanerörelsen om 1 miljoner kronor under en
treårsperiod.
Regeringen har dock i budgetpropositionen föreslagit ett
oförändrat anslag. Därmed blir det inte möjligt att fortsätta
verksamheten vid alla de regionala skådebanorna. I första
hand torde de fyra skådebanorna, som för närvarande är
under uppbyggnad eller rekonstruktion, komma att
drabbas. Dessa skådebanor erhåller under innevarande
budgetår särskilt bidrag från Statens kulturråd.
Nedläggningen av Skådebanan i Stockholms län 1988
ledde till att Stockholms kulturförvaltning redan samma
höst fick uppdraget att utreda förutsättningarna att
återskapa en aktiv publikrekryterande organisation i
Stockholms län. Utredningen presenterades i maj 1989.
Hösten samma år startade ett förberedelsearbete för en ny
publikorganisation med ekonomiskt stöd från LO-distriktet
i Stockholms län.
Den 13 mars 1991 antog medlemsorganisationerna LO-
distriktet i Stockholms län, TCO-distriktet i Stockholms län
stadgar för en ny publikorganisation nya Skådebanan i
Stockholms län.
I interimsstyrelsen ingick LO, TCO, ABF och TBV. En
femte plats ställdes till det allmänna kulturlivets
förfogande.
Statens kulturråd beviljade projektbidrag. Tidigare 37
grundbelopp (1991/92 3 909 000 kr) som tillfallit Stockholms
läns Skådebana hade då överförts till teaterfrämjande
verksamhet.
Innevarande år har Nya Skådebanan i Stockholms län
erhållit projektbidrag med 350 000 kr.
Den verksamhet som bedrivs genom 850 ombud och
olika projekt bl.a. vid St Eriks gymnasium (yrkespraktiskt)
med 1 900 elever är mycket uppskattad av publik och
arrangörer. Nya Skådebanan har ett utmärkt samarbete
med Stockholms läns samtliga kulturproducenter och
framför allt har Stadsteatern/Dramaten/Operan och museer
ställt upp för att möjliggöra den ombudsutbildning med 160
personer som nu genomförs.
I Statens kulturråds rapport ''Att vidga deltagandet i
kulturlivet'' pekar man på behovet att resurser förs till ett
ökat publikarbete. Bl.a. nämns skådebanorna som exempel
på nätverksorganisation för uppsökande publikarbete.
Trots detta har de anslag som gick till skådebanorna
1991/92 minskat med 3 909 000 kr i 1991/92 års
penningvärde. Även kulturrådets blygsamma begäran om
ett ökat anslag på 1 miljon kronor under tre år har lämnats
utan åtgärd. En god kulturpolitik måste ha ambitionen att
omfatta alla medborgare. En prutning på det
publikpedagogiska arbetet leder till färre deltagare vid våra
teatrar, museer och konserthus.
Stockholms län, som är den folktätaste regionen i landet
erhåller endast ett mindre projektbidrag för detta viktiga
arbete. Skådebanan i Stockholms län måste hos statens
beviljande myndigheter ha samma rätt till anslag för
uppbyggnad och fortsatt kontinuerligt publikpedagogiskt
arbete som övriga landet.
En successiv uppbyggnad av statliga medel för att
återskapa den nivå som tidigare fanns (37 grundbelopp eller
3 909 000 kr 1991/92) bör därför förberedas. Innan denna
nivå finns kräver vi ett stöd för kulturrådets äskande om 1
miljon kronor under innevarande budgetår att tillfalla Nya
skådebanan i Stockholms län.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utökat stöd till Nya skådebanan
i Stockholms län.

Stockholm den 26 januari 1993

Björn Ericson (s)

Ines Uusmann (s)

Eva Johansson (s)

Anita Johansson (s)

Hans Göran Franck (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)